Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/13107 Esas 2019/13032 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/13107
Karar No: 2019/13032
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2018/13107 E. , 2019/13032 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi .... Hukuk Dairesi

  Taraflar arasındaki yargılamanın iadesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine ilişkin verilen ilk derece mahkemesinin kararına karşı davacılar vekilinin istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesinin 14. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararının davacı vekilince temyizi üzerine istemin reddine ilişkin yukarıda gün ve sayıları yazılı ek kararının Yargıtay'ca incelenmesi, davacılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

  - K A R A R -
  Dava, yargılamanın iadesi istemine ilişkindir.
  İlk derece mahkemesince davanın reddine ilişkin olarak verilen karara karşı davacılar vekilince yapılan istinaf başvurusunun ... Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesince HMK’nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiş olup, hüküm davacılar vekilince temyiz edilmiştir, temyiz istemi üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesinin 22.06.2018 günlü 2018/994 E.-2018 K. sayılı kararının miktar itibariyle kesin olduğundan bahisle aynı Dairenin 18.09.2018 tarihli ek kararı ile HMK'nun 362/1-a maddesi gereğince davacılar vekilinin temyiz talebinin reddine karar verilmiş, bu ek karar davacılar vekilince süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
  Dosyada bulunan bilge ve belgelere göre davacılar vekilinin temyiz itirazının reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun olan hükmün HMK 370. maddesi gereğince ONANMASINA, peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın