Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/1316 Esas 2018/11273 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018OiginalLanguage: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/1316
Karar No: 2018/11273
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2018/1316 E. , 2018/11273 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın ... yönünden reddine, diğer davalılar yönünden kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalılardan ... ile ... Genel Müdürlüğü vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.Mahkemece davanın davalı ... yönünden husumet yokluğundan reddine, diğer davalılar yönünden kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılardan ... ile ... İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi vekillerince temyiz edilmiştir.Mahallinde yapılan keşif sonucu ... Köyü 103 ada 182 ve 185 parsel sayılı taşınmazların dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin davalılar ... ile ... İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresinden tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak,
  1-Yol olarak el atılan ve bedeline hükmedilen kısımların tapusunun davacılar payı oranında iptali ile terkin hükmü kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,
  2-182 parsel sayılı taşınmaz üzerinde davalı ... İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi lehine irtifak hakkının tesis ve tapuya tescil edilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,Doğru değil ise de, bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,Gerekçeli kararın hüküm fıkrasına ayrı birer bent olarak;
  a)(... İli, ... İlçesi, ... Köyü 103 ada 182 parsel sayılı taşınmazın 26/11/2015 tarihli fen bilirkişisi ek raporuna ekli krokide G harfi ile gösterilen 1.578,72m2lik kısmının tapusunun davacılar payı oranında iptali ile yol olarak terkinine, aynı yer 103 ada 185 parsel sayılı taşınmazın 26/11/2015 tarihli fen bilirkişisi ek raporuna ekli krokide F harfi ile gösterilen 542,68m2lik kısmının tapusunun davacılar payı oranında iptali ile yol olarak terkinine,) ve
  b)(... İli, ... İlçesi, ... Köyü 103 ada 182 parsel sayılı taşınmazın 26/11/2015 tarihli fen bilirkişisi ek raporuna ekli krokide sarı renk ile boyalı 120,07m2lik kısmı üzerinde davacılar payı oranında davalı ... İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi lehine irtifak hakkı tesisine ve tapuya tesciline, 26/11/2015 tarihli fen bilirkişisi ek raporunun kararın eki sayılmasına,) ibarelerinin yazılmasına,Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, temyiz edenlerden peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At