Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/13226 Esas 2019/12996 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/13226
Karar No: 2019/12996
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2018/13226 E. , 2019/12996 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece, uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere, mahkemenin gerekçesine göre, mahallinde yapılan keşif sonucu alınan rapor uyarınca taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesine bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  1)Dava konusu taşınmaza 04/11/1983 tarihinden sonra el atıldığından, davacı lehine nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
  2)Davanın kısmen kabulüne karar verildiğinden, davalı idare lehine reddedilen miktar üzerinden vekalet ücretine hükmedilmesi ve yargılama giderlerinin ret kabul oranında davalı idareye yükletilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
  Doğru değil ise de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
  a)Vekalet ücretine ilişkin 5.paragrafında yer alan (2.180,00 TL maktu) ibaresinin çıkartılmasına, yerine (47.490,80 TL nispi) ibaresinin yazılmasına,
  b)Yargılama giderlerine ilişkin 6.paragrafının çıkartılmasına, yerine (Davacı tarafça yapılan toplam 1.039,64 TL yargılama giderinin kısmen kabul kısmen red oranına göre 1.008,39 TL'sinin davalı idareden tahsili ile davacı idareye ödenmesine, bakiye kısmın davacı taraf üzerine bırakılmasına,) cümlesinin yazılmasına,
  c)Gerekçeli kararın hüküm fıkrasına ayrı bir bendi olarak (Davalı idare vekille temsil olunmakla; davanın reddedilen miktarı üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği 3.111,96 TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine,) cümlesinin yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davacı idareden peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın