Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/13711 Esas 2019/12973 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/13711
Karar No: 2019/12973
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2018/13711 E. , 2019/12973 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece, bozma sonrası inceleme ve işlem yapılarak davanın reddine karar verilmiş , hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
  Mahkemece, dava konusu taşınmazın, TEK Genel Müdürlüğü'nce kamulaştırıldığı, kamulaştırma işlemlerinin tapu malikine ve avukatına 18.03.1986 ve 31.12.1985 tarihlerinde usulüne uygun tebliği ile kamulaştırma işlemlerinin kesinleşmiş olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 12/3. maddesi uyarınca, 18.03.1991 yılında kesinleşen kadastro tutanaklarında belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere, tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanılarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.
  Bu sebeple; dava konusu taşınmazın idare adına tescil hakkı doğduğu tarihten sonra yapılan kadastro tespitinin kesinleşmesi ile taşınmazın 18.03.1991 tarihinde tapu maliki adına tescil edildiği ve bu tarihten itibaren 10 yıl içinde davalı idare tarafından kamulaştırma işlemine dayanılarak herhangi bir itirazda bulunulmadığı gözetilerek, mahkemece işin esasına girilerek talep hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi,
  Doğru görülmemiştir.
  Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At