Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/2040 Esas 2018/11133 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/2040
Karar No: 2018/11133
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2018/2040 E. , 2018/11133 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare ile davalılardan ... vd. vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  K A R A R –
  Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı idare vekili ile davalılardan ... ve ... vekilince temyiz edilmiştir.Arsa niteliğindeki ... ilçesi ... mahallesi 21 ada 10 parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine, karar verilmesinde yöntem olarak bir isabetsizlik görülmemiştir.Bu nedenle davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
  Bir kısım davalılar vekilinin temyiz itirazlarına gelince;
  Dosyadaki bilgi ve belgelere görü davacı belediyenin de hissedar olduğu dava konusu taşınmazın 2005 yılında imar uygulaması gördüğü gözönünde bulundurulduğunda dava konusu taşınmaz imar parselidir. Emsal olarak değerlendirilen taşınmaz da imar parseli olduğundan dava konusu taşınmazın belirlenen metrekare bedelinden düzenleme ortaklık payı düşülmemesi gerekirken düşülmek suretiyle az bedele hükmedilmesi,Doğru görülmemiştir.Davalılardan ... vd. vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalılardan ... vd. peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, davacı idareden peşin alınan temyiz ve temyiz edenlerin temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At