Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/2181 Esas 2018/11354 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/2181
Karar No: 2018/11354
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2018/2181 E. , 2018/11354 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın ... yönünden sıfat yokluğundan reddine, ... Büşükşehir Belediye Başkanlığı yönünden kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idarelerden ... Büşükşehir Belediye Başkanlığı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  K A R A R –
  Dava ve birleşen davalar; kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.Mahkemece bozma ilamına uyularak karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.Arsa niteliğindeki ... Mahallesi 302 ada 1 parsel sayılı taşınmaza emsal kıyası yapılması ve bedelin tahsiline karar verilmesi yöntem itibariyle doğrudur. Ancak;
  Bozma ilamına uyularak inceleme yapılmışsa da bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki;
  1)Asıl dava dosyasında; dava konusu taşınmazın imar planında yolda kalan 431,60 m²’lik bölümünün 411,10 metrekaresindeki davacı payının ... tarafından Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi uyarınca satın alma yoluyla kamulaştırıldığı anlaşılmakla , proje bütünlüğü gereği kamulaştırmadan arta kalan ancak imar planında yolda kalan 20,50 m²’lik kısımda davacının tapu hissesi oranında payına düşen bedelin ... Büyükşehir Belediye Başkanlığından tahsili gerekirken; 431,60 m²’lik bölümün tamamı üzerinden hesaplayan bilirkişi raporu hükme esas alınmak suretiyle fazlaya hükmedilmesi,
  2)Birleşen dava dosyaları bakımından; dava konusu taşınmazın 1.715,34 m2'sine park alanı olarak el atılması nedeniyle bedelinin davalı ...'ndan tahsiline, davalı ... Başkanlığına ilişkin davanın ise reddine karar verilmişse de; davaya konu park alanı bakımndan sorumluluğun hangi kuruma ait olduğu ilgili belediye ve kurumlardan sorularak, el atmanın hangi kurum tarafından gerçekleştirildiği tam olarak tespit edildikten sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken; sorumluluğun ... Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olduğu gözetilerek yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması,Doğru görülmemiştir.Davalı idarelerden ... Büşükşehir Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,... Büşükşehir Belediye Başkanlığından peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At