Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/2183 Esas 2018/11181 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/2183
Karar No: 2018/11181
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2018/2183 E. , 2018/11181 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacılar ile davalı ... vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  K A R A R –
  Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar davacılar ile davalı ... vekillerince temyiz edilmiştir.Mahallinde yapılan keşif sonucu ... Mahallesi, 571 ada 78 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Bu nedenle davacı ve davalı ... vekillerinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan yerinde değildir. Ancak;
  1- Yapılan incelemede; mahkemece ecrimisil bedeli yönünden hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda taşınmaz üzerine yapı yapılması durumunda elde edilecek kira geliri yönünden varsayıma dayalı ve soyut ifadelerle değer biçildiği anlaşılmaktadır.
  İlke olarak kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde taşınmazın, dava konusu ilk dönemde mevcut haliyle serbest koşullarda getirebileceği kira parası (emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, çevre özellikleri – konumu – kullanım şekli de nazara alınarak) rayice göre saptanıp, sonraki dönemler için ise, ilk dönem kira parasına ÜFE artış oranının tamamının yansıtılması suretiyle bulunacak miktardan az olmamak koşuluyla ecrimisil bedeli rayiç değerlere göre takdir edilmelidir.
  Bunun için mahkemece; taşınmazın bulunduğu mevkideki diğer arsaların kiraya verilip verilmedikleri, veriliyor ise, mutad olarak nasıl ve ne şekilde kiraya verildiklerinin taraflardan delilleri sorulmak suretiyle tespit edilmesi, varsa emsal kira sözleşmeleri ibraz ettirilerek benzer (boş arsa niteliğindeki) yerlerin kamulaştırmasız olarak el atılan haksız işgal dönemindeki kira paraları, mahallinde bilirkişi heyeti ile keşif yapılıp, ilk dönem ecrimisil miktarına sonraki dönemler için ÜFE artış oranı yansıtılarak hesaplanacak rapor doğrultusunda ecrimisil miktarına hükmedilmelidir.
  Yukardaki esaslara uygun şekilde inceleme ve araştırma yapılmadan ecrimisil bedeli belirleyen bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması,
  2- Dava kousu taşınmazla ilgili açılan kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasında 1.071,11 m² yol olarak kamulaştırmasız el atmanın varlığı kabul edilerek davalı idare aleyhinde hüküm kurulduğu ve bu kararın kesinleştiği gözetildiğinde bu alan yönünden ecrimisile hükmedilmesi gerekirken, taşınmazın tamamı yönünden ecrimisile hükmedilmesi,
  3- Dava dilekçesinde ecrimisil istemine ilişkin dava değeri olarak 1.000.000.000 TL belirtildiği, belirtilen dava değerinin 01/01/2005 tarihinde altı sıfır çıkartıldığı gözetildiğinde 1.000,00-TL' ye karşılık geldiği, davacı tarafından yargılama sırasında ecrimisil istemine ilişkin ıslah talebinde de bulunmadığı halde mahkemece bozma sonrası hükme esas alınan bilirkişi raporunda belirtilen bedel üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilerek talebin aşılması,
  Doğru görülmemiştir.Davacılar ile davalı ... vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz edenlerden peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At