Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/2489 Esas 2018/11125 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/2489
Karar No: 2018/11125
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2018/2489 E. , 2018/11125 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  K A R A R –
  Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.Mahkemece bozma ilamına uyularak davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.Arsa niteliğindeki ... mahallesi 447 parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde yöntem olarak bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  1-Mahkemece verilen 12.06.2017 tarihli bozma öncesi kararın davacı idare vekilinin temyizi üzerine bozulduğu gözetilmeksizin, bozma öncesi dava konusu taşınmazın metrekare bedeli 219,11 TL iken bozma sonrası 297,18 TL belirlenen rapora göre hüküm kurularak davacı idare yararına usuli kazanılmış hak ilkesi ihlal edilmek suretiyle fazla bedele hükmedilmesi,
  2-Dava konusu taşınmazın tapu kaydında bulunan ve kamulaştırma alanında kalan ...AŞ lehine 437,82 m² irtifak hakkının taşınmazda meydana getirdiği değer düşüklüğü bozma öncesinde dikkate alınarak kamulaştırma bedelinden indirildiği ve bu durum bozma konusu yapılmadığı halde bozma sonrası hükme esas alınan raporda önceki irtifakın kamulaştırma bedelinden indirilmemesi suretiyle fazla bedele hükmedilmesi,Doğru görülmemiştir.Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At