Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/6898 Esas 2019/13042 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/6898
Karar No: 2019/13042
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2018/6898 E. , 2019/13042 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı ve pilon yeri bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı ve pilon yeri bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Arazi niteliğindeki ... köyü ... nolu parselin ifrazıyla oluşan 851,852, 853 ve 854 parsel sayılı taşınmazlara net geliri esas alınarak değer biçilmesinde, taşınmaz malın niteliği, tamamının yüzölçümü, geometrik durumu ve enerji nakil hattı güzergahı dikkate alınarak değer düşüklüğü oranı belirtilmek suretiyle mülkiyet kamulaştırmasına konu olan pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tespit edilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  1)Davalılar taşınmazlarda paydaş oldukları halde tam paya göre bedele hükmedilerek tescil kararı verilmesi,
  2) Davalı ... hissesi üzerinde bulunan haciz şerhlerinin bedele yansıtılmaması,
  Doğru değil ise de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  1-Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının; 5 nolu bendinin hükümden çıkarılmasına,
  2-Gerekçeli kararın; 1 nolu bendinde yer alan (13.909,55) rakamlarının kaldırılmasına yerine (442,55) rakamlarının yazılmasına,
  3-Gerekçeli kararın; 1 nolu bendinde yer alan(TESPİTİNE) kelimesinden sonra gelmek üzere (irtifak ve pilon değerinin toplamı üzerinden davalıların tapudaki hisselerine göre; davalı ...’a 26.66 TL, ...'a 94,20 TL, ...’a 321,69 TL ödenmesine, davacı idarece fazla depo edilen 13.467,00 TL'nin davacı idareye iadesine) ibaresinin yazılmasına,
  4-Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 2 nolu bendinde yer alan (yerde) kelimesinden sonra (davacıların payı oranında) ibaresinin eklenmesine,
  5-Gerekçeli kararın hüküm fıkrasına; ayrı bir bent olarak; (Dava konusu taşınmazların tapu kaydında ... hissesi üzerinde bulunan haczin hükmedilen bedele yansıtılmasına) cümlesinin eklenmesine,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davacı idareden aşağıda yazılı harcın alınmasına, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At