Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/746 Esas 2018/11151 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/746
Karar No: 2018/11151
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2018/746 E. , 2018/11151 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilerek pilon dikilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığı ile mülkiyet bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilerek pilon dikilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığı ile mülkiyet bedelinin tahsili istemine ilişkindir.Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan inceleme sonucunda; arsa niteliğindeki ... Mahallesi 257 ada 258 parsel ( e 116), 257 ada 254 parsel (e 118) ve 257 ada 257 parsel (e 2131) parsel sayılı taşınmazlara emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde, pilon yeri bedeli ve irtifak hakları karşılığının tespiti ile davalı idareden tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;Dava konusu 257 ada 258 parsel (e 116) sayılı taşınmazda dava dışı ... payı üzerinde de irtifak hakkı tescil edilmesi,
  Doğru değilse de bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapmayı gerektirmediğinden;Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 2 nci bendinde yazılı (kısım) kelimesinin çıkartılarak yerine (kısmın davacılar payı) yazılmasına,Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At