Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/9360 Esas 2019/13790 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 08.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/9360
Karar No: 2019/13790
Karar Tarihi: 08.07.2019


5. Hukuk Dairesi 2018/9360 E. , 2019/13790 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne ilişkin verilen ilk derece mahkemesinin kararına karşı davacı idare ile bir kısım davalılar vekillerinin istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesinin 5. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair karar ile birlikte ...1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/92 E.- 2017/224 K. sayılı kararının Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare ile bir kısım davalılar vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

  - K A R A R -
  Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
  İlk derece mahkemesince davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karara karşı, davacı idare ile bir kısım davalılar vekilleri tarafından yapılan istinaf başvurusunun ... Bölge Adliye Mahkemesi 5 Hukuk Dairesince esastan reddine karar verilmiş olup; hüküm, davacı idare ile bir kısım davalılar vekillerince temyiz edilmiştir.
  Aşağıda açıklanan gerekçelerle ... Bölge Adliye Mahkemesi 5 Hukuk Dairesinin istinaf başvurusunun esastan ret kararı kaldırıldıktan sonra ...1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/92 E.- 2017/224 K. Sayılı kararının incelenmesinde,
  ... İli, ...İlçesi, ...Mahallesi 1098 parsel sayılı taşınmaz arsa niteliğindedir. Kamulaştırma Kanunu'nun kıymet takdir esaslarını belirten 11.maddesinin 1.fıkrasının arsalara ilişkin (g) bendi uyarınca, arsaların bedelinin değerlendirme gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre hesaplanması zorunludur.
  Bu itibarla, emsal satışların değerlendirme tarihindeki karşılıklarının fiyat artış endekslerinin uygulanması suretiyle tespiti, bundan sonra emsal ile dava konusu taşınmazın eksik ve üstün yönlerinin neler olduğu ve oranları açıklanmak suretiyle değer biçilmesi gerekir.
  Dava konusu taşınmazın arsa niteliğinde olduğu dikkate alındığında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15. maddesi uyarınca oluşturulacak bilirkişi kurulunun ağırlıklı olarak inşaat mühendislerinden oluşturulması gerekirken, usulüne uygun oluşturulmayan bilirkişi kurulunun raporuna göre hüküm kurulması mümkün olmadığı gibi,
  Hükme esas alınan bilirkişi raporunda emsal olarak alınan büyük yüzölçümlü ...Mahallesi 1096 parsel sayılı taşınmazın 11.09.2008 tarihinde yapılan 810/237600 gibi küçük bir payına ilişkin hissedarlar arasındaki satış olup emsal olarak alınamayacağından bu rapora göre hüküm kurulması mümkün değildir.
  Ayrıca dava konusu taşınmaza iki buçuk üç kilometre mesafede bulunan ...Mahalesi 2411 parsel sayılı taşınmaza ...1. Asliye Hukuk Mahkesince 2013/789 Esas 2015/228 sayılı kararı ile Kasım 2013 tarihi itibariyle 157 TL/metrekare değer biçildiği bu değerin Dairemizce onanarak kesinleştiği gözönünde bulundurulduğunda bu parsele biçilen metrekare birim fiyatı üzerinden ayrılma nedenleri hususunda dava konusu taşınmazın nitelikleri, konumu da gözönünde bulundurularak ek rapor alınmadan değerlendirme tarihi Haziran 2012 itibariyle 309,77 TL değer biçen rapor da inandırıcı değildir.
  Bu durumda; taraflara, dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde re'sen emsal celbi yoluna gidilmesi, taşınmazın, değerlendirme tarihi itibariyle, emsal alınacak taşınmazın ise satış tarihi itibariyle imar ya da kadastro parselleri olup olmadığı ilgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden sorulması, ayrıca dava konusu taşınmazın; imar planındaki konumu, emsallere ve değerini etkileyen merkezi yerlere olan uzaklığını da gösterir krokisi ve dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların resen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek, dava konusu taşınmazın değerlendirmeye esas alınacak emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle yapılacak karşılaştırma sonucu değerinin belirlenmesi bakımından, dava konusu taşınmazın niteliği gözönünde bulundurularak 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15. maddesi uyarınca inşaat mühendisi ağırlıklı bilirkişi heyeti oluşturulup taşınmaz başında yeniden keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,
  Doğru görülmemiştir.
  Davacı idare ile bir kısım davalılar vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan ...1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/92 Esas - 2017/224 Karar sayılı hükmünün HMK’nın 371. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz edenlerden peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 08/07/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At