Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2019/1563 Esas 2019/12979 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1563
Karar No: 2019/12979
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2019/1563 E. , 2019/12979 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 09/03/2018 gün ve 2016/15627 Esas - 2018/4036 Karar sayılı ilama karşı davalı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R –
  Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemli davada, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı idare vekilinin temyizi üzerine onanmış; bu ilama karşı, davalı idare vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
  Dosya içindeki bilgi ve belgelere, Yargıtay ilamında yazılı gerekçelere göre, davalı idare vekilinin sair karar düzeltme nedenleri HUMK'un 440.maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirine uymadığından yerinde değildir. Ancak;
  Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre, dava konusu taşınmazın 08/02/2018 tarihinde trampa usulüyle davalı idareye devredildiği, bu durumda dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği bu kez yapılan değerlendirmede anlaşılmakla;
  Davalı idare vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 09/03/2018 gün ve 2016/15627 Esas - 2018/4036 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahallinde yapılan keşif sonucu ... ili, ... ilçesi, ... mahallesi, ... ada ... parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre, dava konusu taşınmazın 08/02/2018 tarihinde trampa usulüyle davalı idareye devredildiği, bu durumda dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi,
  Doğru görülmemiştir.
  Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcı ile karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At