Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2019/1761 Esas 2019/13018 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1761
Karar No: 2019/13018
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2019/1761 E. , 2019/13018 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki Kamulaştırma Kanununun 17. maddesine dayalı tapu iptal ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R –
  Dava, Kamulaştırma Kanununun 17. maddesine dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir.
  Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  1)Kamulaştırma Kanununun 25.maddesi uyarınca kamulaştırma, taşınmaz maliki için usulüne uygun yapılan tebligatla başlar.Dosyada bulunan kanıt ve belgelerden; dava konusu taşınmazın kamulaştırmaya konu bölümüne ilişkin çıkartılan tebligatların kamulaştırma tarihinde taşınmaz maliki ... mirasçısı olarak ... ve ...’a ... Noterliği kanalı ile bizzat kendilerine yapıldığı ve 30 günlük hak düşürücü sürenin geçtiği anlaşıldığından bu davalılar yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, kamulaştırma işlemi usulüne uygun gerçekleştirilmediğinden bahisle davanın reddine karar verilmesi,
  2)Davalı idarece;noter tebligatının, taşınmaz maliki ... mirasçılarından; ..., ..., ..., ..., ..., ...’a “Bahşiş mahallesi-Huzurkent/...” adresinde “25.02.1993 tarihinde Kardeşi ...’a” şeklinde tebliğ edildiği beyan edilmekle; adı geçenlerin tebliğ tarihinde aynı adreste oturup oturmadıkları kolluk marifetiyle araştırılıp, aile nüfus kayıtları ilgili Nüfus Müdürülüğünden istenip,bu husustaki belgeler getirtilmeden,eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi,
  3)Dosya kapsamından; davalı idare tarafından dosyaya sunulanlar dışında başkaca varsa kamulaştırma belgelerinin tümünün davalı idareden ve kamulaştırma tarihindeki maliklere kamulaştırma evrakının tebliğine ilişkin belgelerin ilgili noterlikten getirtildikten, bankaya bloke edilen bedel var ise bu bedelin kamulaştırma tarihindeki tapu maliklerine ödenip ödenmediğinin davalı idare ile ilgili banka şubesinden sorularak usulüne uygun kamulaştırma olup olmadığı belirlenip kamulaştırmanın usulüne uygun olması halinde davanın reddine, aksi halde kabulüne karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
  Doğru görülmemiştir.
  Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan harçların istenildiğinde iadesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At