Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2019/237 Esas 2019/13019 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/237
Karar No: 2019/13019
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2019/237 E. , 2019/13019 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın tapusunun iptali ile davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 14/05/2018 gün ve 2017/1443 Esas - 2018/9188 Karar sayılı ilama karşı davacı idare ile davalı ... vekillerince verilen dilekçeler ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
  -K A R A R-
  4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın tapusunun iptali ile davacı idare adına tescili istemine ilişkin davanın kabulüne dair karar davacı idare ile davalı ... vekillerinin temyizi üzerine bozulmuş; bu karara karşı, davacı idare ile davalı ... vekillerince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre, davacı idare ile davalı ... vekillerinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme istekleri HUMK.nun 440.maddesinde yazılı nedenlere uymadığından yerinde görülmemekle birlikte;
  7139 sayılı Kanunla değişik Kamulaştırma Kanununun 10/8 fıkrası gereğince bankaya hak sahibi adına yatırılacak bedel bakımından; 7139 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik hükümlerine göre işlem yapılması gerektiği bu sefer yapılan incelemede anlaşılmakla;
  Dairemizin 14.05.2018 gün ve 2017/1443 Esas 2018/9188 Karar sayılı bozma ilamından, (Doğru görülmemiştir) ibaresinin çıkartılmasına, yerine (Doğru olmadığı gibi) ibaresinin yazılmasına, ayrıca bozma ilamına son bir bent olarak,
  (7139 sayılı Kanunla değişik Kamulaştırma Kanununun 10/8 fıkrası gereğince, bozma sonrası bankaya hak sahibi adına yatırılacak bedelde artış olması halinde bu kısım için; 7139 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik hükümlerine göre işlem yapılması gerektiğinden), cümlesinin eklenmesine,
  Karardaki bu eklemelerin Dairemizdeki ilam aslına da İŞLENMESİNE, bozma ilamındaki sair hususların aynen MUHAFAZASINA, davalı ...'dan peşin alınan karar düzeltme harcı ile temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın