Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2019/2545 Esas 2019/12935 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2545
Karar No: 2019/12935
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2019/2545 E. , 2019/12935 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ile ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R –
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ile ecrimisil istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Mahallinde yapılan keşif sonucu; ... ilçesi, ... mahallesi, ... ada ... parsel sayılı taşınmazın fiilen yol olarak kullanılan kısmının dava tarihindeki değerinin biçilmesinde, alınan rapor uyarınca bedelinin ve ecrimisilin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Bu itibarla; davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
  Davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
  Dava konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen konut kısmen yol alanında kaldığı, taşınmazın 162.60 m2’lik kısmına yol yapılmak suretiyle ... tarafından fiilen el atıldığı anlaşılmıştır.
  Bu itibarla dava konusu taşınmaza yol yapılmak suretiyle fiilen imar uygulamasına başlanıldığından, proje bütünlüğü göz önüne alınarak taşınmazın imar planında yolda kalan kısmının yüzölçümü tespit edilerek, proje bütünlüğü gereği bu alanın tamamının bedeline hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Doğru görülmemiştir.
  Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, aşağıda yazılı kalan harcın davalı idareden alınmasına, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve taraflardan peşin alınan temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At