Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2019/2809 Esas 2019/12888 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2809
Karar No: 2019/12888
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2019/2809 E. , 2019/12888 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalılardan ... vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R –
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.
  Mahkemece bozma ilamına uyulmuş ise de bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir.Şöyle ki;
  Mahkemece verilen ilk kararda, İmar planında otopark alanı ve imar yolu olarak ayrılan, 1.577,33 m2'sine yol, 247,67 m2'sine basket sahası, 2.303,64 m2'sine ise park olarak el atılan taşınmazın, el atılan bölümlerinin tamamının bedelinin ... Büyükşehir Belediye Başkanlığından tahsili ile ... aleyhine açılan davanın ise husumetten reddine karar verildiği, Dairemiz Bozma ilamında ise fen bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen 1.537,57 m2 lik bölüm yönünden ... sorumlu olduğundan bu bölümün bedelinin davalı ... Başkanlığından tahsili yerine, Büyükşehir Belediye Başkanlığından tahsilinin doğru olmadığının belirtildiği, basket sahası ve park olan bölümlerin davalı ... Başkanlığından tahsil edilmesi hususunun ise bozma konusu yapılmadığı anlaşıldığı halde, bozma ilamı sonrası fiilen el atılan bölümlerin bedelinin tamamının ... Belediye Başkanlığından tahsiline karar verilmesi,
  Doğru görülmemiştir.
  Davalılardan ... vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At