Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2019/2848 Esas 2019/12932 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2848
Karar No: 2019/12932
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2019/2848 E. , 2019/12932 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idareler vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idareler vekillerince temyiz edilmiştir.
  Mahallinde yapılan keşif sonucu, ... İlçesi ... mevkii Kök ..., ..., ..., ... parsel sayılı taşınmazların dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  6001 sayılı ... Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun uyarınca davalı idare harçtan muaf olduğu halde, yargılama giderlerine dahil edilmek suretiyle aleyhine harca hükmedilmesi,
  Doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının, yargılama giderlerine ilişkin 12. bendinin hüküm fıkrasından çıkartılmasına, yerine (Davacı tarafından yapılan 440,99 TL ilk dava gideri, 2400,00 TL bilirkişi ücreti, 100,00 TL araç ücreti, 206,30 TL keşif harcı, 172,50 TL posta ve tebligat masrafı toplamı 3.319,79 TL’den tarafların haklılık derecelerine göre 464.77 TL'sinin ... Belediye'sinden, 1.825,88 TL'sinin ... Büyükşehir Belediye Başkanlığından, 1.029,13 TL'sinin davalı ... Müdürlüğünden alınarak davacılara verilmesine, ... harçtan muaf olduğundan, 9810,18 TL ıslah harcının tarafların haklılık derecelerine göre 1.373.42 TL'sinin ... Belediye'sinden, 8.436.75 TL sinin ...Büyükşehir Belediye Başkanlığından, alınarak davacılara verilmesine,) ibaresinin yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davalılardan ... harçtan muaf olduğundan harç alınmamasına, davalı belediyelerden peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At