Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2019/3060 Esas 2019/13055 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3060
Karar No: 2019/13055
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2019/3060 E. , 2019/13055 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen kararın tavzihi talebinin reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R -
  Taraflar arasındaki hükmün tavzih isteminden dolayı yapılan yargılama sonucunda; Talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içerisindeki 26.09.2018 tarihli fen bilirkişisi raporuna göre dava konusu taşınmazın Kadastro Kanununun 22/A maddesi uygulaması sonucu parsel numarası ve irtifak alanı değişmiştir.
  HMK'nın 305. maddesindeki "hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyanıyor yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir." hükmü gözetildiğinde, tavzih isteminin reddine ilişkin 27/12/2018 tarihli ek kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
  Davaya konu irtifak alanının Kadastro Kanununun 22-a maddesi uygulaması sonucu 358,02 metrekare olduğunun belirlendiği gözönünde bulundurulduğunda;
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 1. bendinin 2. paragrafında yazılı (358,92) rakamlarının çıkartılmasına, yerine (358,02) rakamlarının yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At