Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2019/3080 Esas 2019/13772 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 08.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3080
Karar No: 2019/13772
Karar Tarihi: 08.07.2019


5. Hukuk Dairesi 2019/3080 E. , 2019/13772 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

  - K A R A R -

  Mahkemece bozma ilamına uyularak davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Mahkemece uyulan bozma ilamı gereğince yapılan inceleme sonucunda; davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  Yapılan incelemede; mahkemece hüküm altına alınan kamulaştırma bedelinin 242.317,73 TL olması gerekirken hesap hatası sonucunda kamulaştırma bedelinin 246.674,78 TL olarak hükmedilmesi,
  Doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının; 1, 2 ve 3 nolu bentlerinin hükümden çıkartılmasına, yerine;
  [1) Davanın KABULÜ ile, ... ili, Merkez ilçesi, ... Köyü, 17 parselde kayıtlı 12.400 m²'lik taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin zemin, ağaç bedeli, tel örgü, demir dikme bedelleri için 133.924,62 TL ve üzerindeki yapılar için 108.393,11 TL olmak üzere toplam 242.317,73 TL olduğunun TESPİTİNE,
  2)Mahkememizce Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 242.317,73 TL nin;
  a)Bozma öncesi yapılan yargılamada bankaya bloke edilen 135.474,61 TL kamulaştırma bedelinin davalılara derhal ödenmesi için Ziraat Bankası ... Şube Müdürlüğüne yazı yazılmış olduğundan yeniden yazı yazılmasına yer olmadığına,
  b) Bozma sonrası davacı kurum tarafından bankaya bloke edilen bedelden 106.843,12 TL'nin 3'er aylık vadeli mevduat hesabında nemalandırılarak karar kesinleştiğinde davalı tarafa Tapu Kaydındaki pay oranı ve veraset ilamındaki payları oranında davalılara ödenmesine, Tapuda Takyidat var ise bedele yansıtılmasına,
  c)Davacı kurum tarafından fazla yatırılan 101.850,48 TL'nin davacı kuruma derhal iadesine, bunun için Ziraat Bankası ... Şubesine yazı yazılmasına,
  3)a)Davalıya derhal ödenmesine karar verilen ilk kamulaştırma bedeli olan 135.474,61 TL'ye faiz işletilmesine yer olmadığına,
  b)Davalıya ödenecek 106.843,12 TL kamulaştırma bedeline 18/11/2013 tarihinden 25/10/2018 tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına,] bentlerinin yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 08/07/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At