Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2019/3089 Esas 2019/12902 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3089
Karar No: 2019/12902
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2019/3089 E. , 2019/12902 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazların davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazların davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
  Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Arsa niteliğindeki ... ili ... ilçesi ... mahallesi ... ada ... parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak, üzerindeki ağaçlara ise yaş, cins ve verim durumuna göre değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Bu nedenle davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
  Davalı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;
  Dairemizin 06.10.2016 tarihli bozma kararında arta kalan kısımda değer artışı ile ilgili bozma yapılmadığı ve bu hususun davalı yararına usuli kazanılmış hak teşkil ettiği gözetilmeksizin, dava konusu taşınmazın kamulaştırmadan arta kalan kısmında değer artışı olduğunun kabulü ile kamulaştırma bedelinin eksik tespiti,
  Doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
  a)1 nolu bendinden (158.432,85) rakamlarının çıkarılmasına, yerine, (173.949,97 ) rakamlarının yazılmasına,
  b)3 nolu bendinden (111.722,75) rakamlarının çıkartılmasına, yerine (96.205,63) rakamlarının yazılmasına ,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At