Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2019/3098 Esas 2019/12881 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3098
Karar No: 2019/12881
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2019/3098 E. , 2019/12881 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.
  Her ne kadar; davacı vekili tarafından, dava konusu ... ili ... ilçesi ... mahallesi 1.428,87 m2 yüzölçümlü ... ada ... parsel sayılı taşınmazın,daha önce kamulaştırmasız el atmaya konu olan ve ... 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 'nin 1999/658 Esas 1999/1139 Karar sayılı dosyası ile bedeline hükmedilen 726,00 m2 lik bölümü dışında kalan kısmı için dava açıldığı belirtilmiş ise de;
  Yapılan incelemede; ... 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1999/658 Esas 1999/1139 Karar sayılı dava dosyası ile davalı ... aleyhine açılan kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan tazminat davasında ... ili ... ilçesi ... mahallesi ... parsel sayılı 1.427,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın fiilen el atılan 726,00 m²'lik bölümü ile ,bu bölümden arta kalıp kullanılmaz hale geldiği anlaşılan 701,00 m²'lik bölümde, davacıların hisselerine isabet eden bölümünün tamamının bedeline hükmedildiği halde, hüküm fıkrasında yalnızca krokide A harfi ile gösterilen 726,00 m²'lik bölümde davacıların payları oranında tapu kaydının iptali ile terkinine karar verildiği anlaşılmıştır.
  Bu itibarla;Mahkemece; ... ili ... ilçesi ... mahallesi 1.428,87 m2 yüzölçümlü ... ada ... parsel sayılı taşınmaza ilişkin açılan iş bu esas sayılı dosya ile ... 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1999/658 Esas 1999/1139 Karar sayılı dava dosyasının, taraflarının, dava konusunun ve sebebinin aynı olduğunun anlaşılması sebebiyle, davanın kesin hüküm nedeni ile reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı kalan harcın iadesine, peşin alınan temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At