Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2019/3263 Esas 2019/12889 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3263
Karar No: 2019/12889
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2019/3263 E. , 2019/12889 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 30/05/2018 gün ve 2017/12979 Esas - 2018/10831 Karar sayılı ilama karşı davalı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R –
  Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin davanın kabulüne dair verilen karar, davalı idare vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmış; bu karara karşı, davalı idare vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre; dava konusu ... ili ... ilçesi, ... mahallesi ... ada ... parsel sayılı taşınmazların imar uygulamasına tabi tutularak, davacılara yeni oluşan ... ada ... , ... ada ..., ... ada ... parsel sayılı taşınmazlardan pay tahsis edildiği ve davacılar adına yeni tapu kayıtlarının oluştuğu anlaşılmıştır.
  Bu itibarla; öncelikle şuyulandırma öncesi ve sonrası çaplı krokiler ilgili Kadastro Müdürlüğünden getirtilip mahallinde yeniden keşif yapılarak imar uygulaması sonucu oluşan yeni parsellerin tapu kaydı zemine uygulanıp imar uygulaması öncesindeki taşınmaz ile aynı yerde kalıp kalmadıkları tespit edildikten sonra, yeni oluşan parsellere davalı idarece fiilen el atılıp atılmadığı, fiilen el atılmasa bile kamuya özgülenip özgülenmedikleri araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından;
  Davalı idare vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile, Dairemizin 30.05.2018 gün ve 2017/21979 - 2018/10831 E/K sayılı kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra, yapılan incelemede;
  Dava kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre; dava konusu ... ili ... ilçesi, ... mahallesi ... ada ... parsel sayılı taşınmazların imar uygulamasına tabi tutularak, davacılara yeni oluşan ... ada ..., ... ada ..., ... ada ... parsel sayılı taşınmalardan pay tahsis edildiği ve davacılar adına yeni tapu kayıtlarının oluştuğu anlaşılmıştır.
  Bu itibarla; öncelikle, şuyulandırma öncesi ve sonrası çaplı krokiler ilgili Kadastro Müdürlüğünden getirtilip mahallinde yeniden keşif yapılarak imar uygulaması sonucu oluşan yeni parsellerin tapu kaydı zemine uygulanıp imar uygulaması öncesindeki taşınmaz ile aynı yerde kalıp kalmadıkları tespit edildikten sonra, yeni oluşan parsellere davalı idarece fiilen el atılıp atılmadığı, fiilen el atılmasa bile kamuya özgülenip özgülenmedikleri araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
  Doğru görülmemiştir.
  Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz harcı ile karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın