Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2019/3292 Esas 2019/12887 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3292
Karar No: 2019/12887
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2019/3292 E. , 2019/12887 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın ... yönünden reddine, ... yönünden kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare ile davalılardan ... vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R –
  Dava, ve birleştirilen dava kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece, ... hakkında açılan davanın husumet yokluğu nedeni ile reddine ,... aleyhine açılan davanın ise kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı ... vekillerince temyiz edilmiştir.
  Dosyada bulunan kanıt belgelere göre, ... ilçesi ... mahallesi, ... parsel sayılı taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan imar uygulaması sonucunda davacı hissesinin ... ada ... parsel sayılı taşınmaza hisselendirildiği anlaşılmıştır.
  Bu itibarla; öncelikle, şuyulandırma öncesi ve sonrası çaplı krokiler ilgili Kadastro Müdürlüğünden getirtilip mahallinde yeniden keşif yapılarak imar uygulaması sonucu oluşan yeni parsellerin tapu kaydı zemine uygulanıp, yeni oluşan parsellere davalı idarece fiilen el atılıp atılmadığı, fiilen el atılmasa bile,bu parsellerin kamuya tahsisli alan olarak ayrılıp ayrılmadığı araştırılarak , fillen el atıldığının veya kamuya özgülendiğinin tespiti halinde bedeline hükmedilmesi, aksi halde davanın reddine karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi,
  Doğru görülmemiştir.
  Davacı idare ile davalılardan ... vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz edenlerden peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At