Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2019/4374 Esas 2019/12964 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/4374
Karar No: 2019/12964
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2019/4374 E. , 2019/12964 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak atık su borusu geçirilen taşınmazın irtifak hakkı karşılığının tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın ... yönünden husumetten reddine, ... Genel Müdürlüğü yönünden kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı ve davalılardan ... Genel Müdürlüğü vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılarak atık su borusu geçirilen taşınmazın irtifak hakkı karşılığının tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
  Mahkemece, ... hakkında açılan davanın husumet nedeniyle reddine, ... Genel Müdürlüğü aleyhinde açılan davanın ise kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ... ve davalılardan ... Genel Müdürlüğü vekillerince temyiz edilmiştir.
  Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki ... İlçesi, ... Mahallesi ... ada ... ve ... parsel sayılı taşınmazlara emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde ve taşınmazın niteliği, tamamının yüzölçümü, geometrik durumu ve atık su borusu geçirilen güzergah dikkate alınarak değer düşüklüğü oranı belirtilmek suretiyle irtifak hakkı karşılığının tespit edilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Davacı ... ve davalılardan ... Genel Müdürlüğü vekillerinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı olan harcın davalı idareye iade edilmesine, davacıdan peşin alınan temyiz harcı ile taraflardan peşin alınan temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine,27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın