Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2014/11846 Esas 2017/4411 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/11846
Karar No: 2017/4411
Karar Tarihi: 09.11.2017


6. Ceza Dairesi 2014/11846 E. , 2017/4411 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma, mala zarar verme, basit tehdit, kasten yaralama
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararına göre TCK'nın 53. madde uygulamasının infazda gözetilmesi olanaklı olarak yapılan incelemede,

  Sanık hakkında mala zarar verme, basit tehdit ve kasten yaralama suçlarından hükmolunan doğrudan para cezalarının miktarı bakımından; 14/04/2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gire 6217 sayılı Kanunun 26.maddesi ile eklenen 5329 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun geçici 2.maddesinin 1.fıkrası uyarınca üç bin liraya kadar olan mahkumiyet hükümlerinin kesin nitelikle olması ve temyiz kabiliyetinin de bulunmaması nedeniyle, sanık ... savunmanının anılan suçlar yönünden temyiz isteğinin CMUK'nun 317.maddesi gereğince isteme uygun olarak REDDİNE,

  25.11.2012 tarihinden önce mağdurun işyerine gelip bıçak çekerek değer olarak az kabul edilecek nitelikte sadece bir paket sigara alıp ayrılan bu şekilde silahla işyerinde yağma suçunu işleyen sanık hakkında TCK'nın 150/2. maddesi ile uygulama yapılırken kanun maddesinin hatalı yazımı yerinde düzeltilmesi olanaklı görülmekle, bozma nedeni yapılmamıştır.

  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık ... savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın