Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2014/13677 Esas 2017/612 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/13677
Karar No: 2017/612
Karar Tarihi: 15.02.2017


6. Ceza Dairesi 2014/13677 E. , 2017/612 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi (CMK 250. Madde İle Görevli)
  SUÇ : Yağma, yağmaya kalkışma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  I-Sanıklar ... ve ... hakkında örgüt kurma ve yönetme suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde;
  Sanıkların eylemine uyan 4421 sk. 1-2, 765 sayılı TCK'nın 59/2. maddeleriyle, 5237 sayılı TCK'nın aynı suça uyan 220/1-3, 62/1, 53, 58/9. maddelerinin ayrı ayrı ve bir bütün olarak uygulanması sonucu, anılan Yasanın 7/2, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddeleri ışığında, zamanaşımı bakımından 765 sayılı Yasa hükümlerinin sanıklar yararına olması ve aynı Yasanın 102/3, 105/2. maddelerinde öngörülen sanıkların örgüt çerçevesinde işledikleri son eylemlerini 14.01.2000 tarihinde işledikleri gözetildiğinde 15 yıllık zamanaşımının inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ... ve ... savunmanlarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanıklar hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞÜRÜLMESİNE,
  II-Sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... hakkında; yakınan ...'e karşı işlenen yağma ve mağdurlar ... ve ...'ya karşı ... otelinin kurşunlanarak yağmaya kalkışma suçundan; sanıklar ... ile ... hakkında; mağdurlar ... ile ...'ya karşı işlenen yağma suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

  Sanık ...'nın yakınan ...'e karşı işlenen yağma suçuna doğrudan katılmasına karşılık sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 37. maddesi yerine 38. maddesi delaleti ile hüküm kurulması sonuca etkili olmadığından; sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... hakkında mağdur ...'e karşı işlenen yağma eyleminin birden fazla kişiyle, suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla ve suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanılmak suretiyle işlenmesi karşısında TCK'nın 149/1. maddesinin (c-g) bendlerinin yanı sıra (f) bendinin de ihlal edildiğinin gözetilmemesi ve yine aynı sanıklar hakkında ... otel yöneticilerine karşı işlenen yağmaya kalkışma suçunun silahla, işyerinde, birden fazla kişiyle, geceleyin ve suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak ve suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla işlenmesi karşısında TCK'nın 149/1. maddesinin (a-c-g) bendlerinin yanı sıra (f-h) bendlerinin de ihlal edildiğinin gözetilmemesi; karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hâkimler Kurulunun takdirine göre, suçların sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve Yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  Ancak;

  1-Sanıklar ... ile ...'ın mağdur ...'ya karşı işlediği yağma eylemini örgüt faaliyeti kapsamında suç örgütüne yarar sağlama amaçlı işlenmediği, münferit olarak adı geçen sanıklar tarafından işlendiği gözetilmeksizin sanık ... hakkında TCK'nın 149/1. maddesinin (a-c) bendlerinin yanı sıra (g) bendi ile de uygulama yapılması,

  2- Sanıklar hakkında kasıtlı suçtan mahkumiyetin yasal sonucu olarak TCK'nın 53/1-2-3. fıkralarının uygulanmasına karar verilmiş ise de; 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK'nın 53/1-b maddesinde yazılı, "seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan" ibaresinin iptal edilmiş olması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ve savunmanı ile sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... savunmanlarının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanık ... hakkında mağdurlar ... ve ...'ya karşı yağma suçundan kurulan hüküm fıkrasında "TCK'nın 149/1-a-c-g" uygulama maddesinden "g" bendinin çıkartılmak suretiyle ve hüküm fıkrasından TCK'nın 53. maddenin uygulanmasına ilişkin bölümler çıkartılarak yerlerine "Sanığın kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak, TCK'nın 53/1. maddesinin uygulanması yönünden, (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına; aynı Kanunun 53/2. maddesinin uygulanması açısından, 53/1. maddesinin (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme ve diğer siyasi hakları ve aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca, (c) bendinde yazılı kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar kullanamamasına" cümlelerinin yazılmak suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

  III-Sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... hakkında mağdur ... ... karşı işlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelemesine gelince;
  1-İddianamede sınırlarının çizilmesi suretiyle yargılamaya konu edilen eylemin hükmünde konusu olması gerektiğinin yerleşik uygulamalarda benimsendiği; bu bağlamda sanıklar hakkında mağdur ...'e karşı işlenen yağma eylemi iddianamede anlatılırken diğer mağdur ... ... yönelik eylemin anlatılmasının mağdur...'e karşı işlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dava açıldığı anlamına gelmeyeceği; adı geçen sanıklar hakkında mağdur...'e karşı işlendiği iddia edilen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı dava açılmadığı halde iddianamenin dışına çıkılarak mahkumiyet kararı verilmesi suretiyle suç tarihinde yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 257. maddesi ile hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5271 sayılı CMK'nın 225. maddesine aykırı davranılması,
  2-Kabul ve uygulamaya göre de;

  Sanıklar hakkında kasıtlı suçtan mahkumiyetin yasal sonucu olarak TCK'nın 53/1-2-3. fıkralarının uygulanmasına karar verilmiş ise de; 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren
  Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK'nın 53/1-b maddesinde yazılı, "seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan" ibaresinin iptal edilmiş olması,

  Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... savunmanlarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 15.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At