Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/2850 Esas 2018/4345 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2850
Karar No: 2018/4345
Karar Tarihi: 04.06.2018


6. Ceza Dairesi 2015/2850 E. , 2018/4345 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm sanıklar ... ve ... savunmanı tarafından duruşmalı olarak da temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  Sanıklar ... ve ... hakkında hükmolunan cezaların miktarına göre adı geçen sanıklar savunmanının duruşma isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK’nun 318. (5271 sayılı CMK’nun 299/1.) maddesi uyarınca REDDİNE,

  Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararının TCK'nın 53. maddesinin uygulanması yönünden infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülüp;

  Yağma eyleminin 5237 sayılı TCK.nın 149. maddesinin 1. fıkrasının (a), (c) ve (h) bentlerine aykırı şekilde silahla, geceleyin ve birden fazla kişi ile birlikte işlendiğinin anlaşılması karşısında 5237 sayılı TCK.nın 61. maddesi uyarınca alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi; sanık ...'in tekerrüre esas sabıka kaydının bulunduğunun anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCK’nın 58/6-7. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz sisteminin ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmaması; karşı temyiz olmadığından anılan hususlar bozma nedeni yapılmamıştır.

  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanıklar ..., ... ve ... savunmanlarının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA, 04.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At