Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/6171 Esas 2017/4266 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/6171
Karar No: 2017/4266
Karar Tarihi: 09.11.2017


6. Ceza Dairesi         2015/6171 E.  ,  2017/4266 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  5237 sayılı TCK'nın 168/3 maddesinin,31/3. maddesinden önce uygulanması suretiyle aynı Kanunun 61. maddesine aykırı davranılması ve oluşa ve dosya içeriğine göre suç tarihinde gece vaktinin saat 20:34 itibari ile başladığının anlaşılmasına göre, suç gündüz vakti işlendiği halde TCK'nın 149/1-h maddesi ile uygulama yapılmış ise de, mahkemenin teşdit gerekçeleri karşısında sonuca etkili olmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır.

  TCK'nın 53. maddesinin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile iptal edilmiş olması karşısında, bu hususun infazda gözetilmesi olanaklı görülmüştür.

  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanıklar ... ve ... savunmanlarının temyiz itirazlarının reddiyle, eleştiri dışında, usul ve yasaya uygun ve takdire dayalı bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın