Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/6184 Esas 2017/4274 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/6184
Karar No: 2017/4274
Karar Tarihi: 09.11.2017


6. Ceza Dairesi         2015/6184 E.  ,  2017/4274 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  Yağma suçunun, 5237 sayılı TCK’nın 149/1. maddesinin (a), (c) ve (h) bentlerine aykırı biçimde silahla,birden fazla kişi ile birlikte ve geceleyin işlenmesine karşın, aynı Yasanın 61. maddesi uyarınca, temel ceza belirlenirken, (a) bendinin değerlendirilmeye esas alınmaması karşı temyiz olmadığından; 13.03.2015 tarihli celse açık yerine kapalı yapılmış ise de, bu oturumda usuli işlem yapılmadığı anlaşılmakla sonuca etkili görülmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

  Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hâkimler Kurulunun takdirine göre, suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve Yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

  Ancak;

  1-Sanıklar hakkında, mağdur ...’a yönelik yağma suçundan kurulan hükümde TCK’nun 62. maddesi uyarınca1/6 oranında indirim yapılırken, 3 yıl 4 ay hapis cezası yerine, 3 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası verilmesi suretiyle hesap hatası sonucu fazla cezaya hükmedilmesi,

  2-Sanıkların neden oldukları yargılama giderlerinden ayrı ayrı sorumlu tutulmaları yerine müteselsilen tahsiline karar verildiği gibi, toplam 30,- TL ve sanık başına düşen 15,- TL yargılama giderinin 6352 sayılı yasanın 100. maddesi ile CMK.nın 324. maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen cümle gereğince, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken tutardan az olduğunun ve bu nedenle sanığa yargılama gideri olarak yükletilmeyeceğinin gözetilmemesi,

  Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ... ve ... savunmanlarının temyiz itirazı yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla CMUK’nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanıklar hakkında yağma suçundan kurulan 3 yıl 4 ay 10 gün hapis olan sonuç cezanın, 3 yıl 4 ay hapis cezasına indirilmesine ve yargılama giderine ilişkin hüküm fıkrasının, "sanık başına düşen yargılama giderinin 6183 sayılı Kanunun 106/1. maddesinde belirlenen 20,- TL’den az olması nedeniyle 6352 sayılı Kanunun 100.maddesi ile eklenen 5271 sayılı CMK.nın 324/4. maddesi gereğince Devlet Hazinesine yüklenmesine" şeklinde düzeltilmek suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın