Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/7214 Esas 2017/4242 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/7214
Karar No: 2017/4242
Karar Tarihi: 09.11.2017


6. Ceza Dairesi         2015/7214 E.  ,  2017/4242 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  Sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünün doğal sonucu olan TCK.nun 53.maddesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararının, infazda gözetilmesi, olanaklı görülmüştür.

  Sanık hakkında, yağma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünde, 5237 sayılı TCK’nın 149/1. maddesinin ( a ) ve ( d ) bentleri ile uygulama yapıldığının anlaşılması karşısında; aynı Yasanın 61. maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken bu hususlar gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılmaması; Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 2004/225 Esas ve 2004/276 sayılı Kararı ile tekerrüre esas eski hükümlülüğü bulunduğu ve koşulları oluştuğu halde, 5237 sayılı TCK.nın 58. maddesinin uygulanmaması kanuna aykırı ise de; anılan hususlar karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık ... savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın