Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/7562 Esas 2017/4412 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/7562
Karar No: 2017/4412
Karar Tarihi: 09.11.2017


6. Ceza Dairesi         2015/7562 E.  ,  2017/4412 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  TCK'nın 53. maddesinin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün, 2014/140 - 2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile iptal edilmiş olması karşısında, bu hususun infazda gözetilmesi olanaklı görülmekle yapılan incelemede;

  Yakınanın aşamalarda değişmeyen beyanı ve mevcut dosya içeriği dikkate alındığında; silahla ve birden fazla kişiyle yağma suçunu işlediği anlaşılan sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 149. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bendi ile uygulama yapılması gerektiği gözetilmeden yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması, kanuna aykırı ise de; karşı temyiz olmadığından anılan bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.

  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık ... savunmanının temyiz itirazlarının reddiyle, eleştiri dışında usul ve yasaya uygun ve takdire dayalı bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın