Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2016/6108 Esas 2017/334 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/6108
Karar No: 2017/334
Karar Tarihi: 15.02.2017


6. Ceza Dairesi         2016/6108 E.  ,  2017/334 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Yağma, Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, Mala zarar verme
  HÜKÜM : Mahkumiyet, Beraat

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  I-Sanık hakkında yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından verilen hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede, usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  Ancak;

  Sanığın, hapis cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar TCK'nın 53/1-a-b-c-d-e maddesinde yazılı hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına; ancak, TCK'nın 53/3. maddesi uyarınca koşullu salıverildiği takdirde, kendi altsoyu üzerinde TCK'nın 53/1-c bendinde sayılan hakları kullanmaktan yoksunluğunun sona erdirilmesine karar verilmiş ise de; 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK'nın 53/1-b maddesinde yazılı, "seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan" ibaresinin iptal edilmiş olması,

  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ve savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkralarından TCK'nın 53. maddenin uygulanmasına ilişkin bölüm çıkarılarak yerine, "Sanığın, kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak, TCK'nın 53/1. maddesinin uygulanması yönünden, (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına; aynı Kanunun 53/2. maddesinin uygulanması açısından, 53/1.maddesinin (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme ve diğer siyasi hakları ve aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca, (c) bendinde yazılı kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar kullanamamasına" cümlesinin yazılması suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

  II-Sanık hakkında mala zarar verme suçundan verilen hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
  Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  Ancak,
  Sanık hakkında ... ... Cumhuriyet Başsavcılığının 14.09.2015 tarih ve 2015/37656 Esas sayılı iddianamesiyle “sanığın olay günü yakınanın işyerine gelerek masaya yumruğuyla vurması nedeniyle masanın üzerinde bulunan tabağın yere düşerek kırılması, ayrıca yakınanın aracı ile seyir halindeyken, sanığın aracın camına ve torpitosuna vurması sonucunda ön camda çatlak oluşması, torpido ve küllük kapağı ile dikiz aynasının ise kırılması” eylemleri nedeniyle TCK'nın 151/1. maddesi uyarınca cezalandırılması talebiyle kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda verilen hükmün gerekçesinde mala zarar verme suçu yönünden yalnızca, sanığın olay günü yakınanın işyerine gelerek masaya yumruğuyla vurması nedeniyle masanın üzerinde bulunan tabağın yere düşerek kırılması eylemine ilişkin değerlendirilme yapıldığı, sanığın aracın camına ve torpidosuna vurması sonucunda ön camda çatlak oluşması, torpido ve küllük kapağı ile dikiz aynasının kırılması eylemine ise gerekçede yer verilmediğinin anlaşılması karşısında; sanığın yakınanın aracına vurması sonucunda meydana gelen zarar yönünden de değerlendirme yapılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tespiti gerektiği gözetilemeden yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

  Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At