Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2017/4020 Esas 2018/4323 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/4020
Karar No: 2018/4323
Karar Tarihi: 04.06.2018


6. Ceza Dairesi 2017/4020 E. , 2018/4323 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  Mağdur ...'nin soy adının nüfus kaydına göre “...” olduğu halde, hüküm fıkrasında “..." olarak yazılması yerinde düzeltilmesi mümkün maddi hata kabul edilmiştir.

  I-Sanık ... hakkında mağdur ...'e yönelik yağma; sanık ... hakkında mağdurlar ... , ..., ...'a yönelik yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kurulan hükümlerin incelemesinde;

  Mağdurların kaldığı çadıra gelerek, mağdurlar ... ve ...'nin ziynet eşyası, mağdur ...'ın ise küçükbaş hayvan, tüfek ve cep telefonunun alınması sırasında, mağdurların ellerini bağladıkları, eylemlerini tamamladıktan sonra mağdurların bağlarını çözmeden olay yerinden kaçtıkları, mağdur sayısınca yağma suçunu işledikleri anlaşılıp kabul edildiğine göre, suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan 765 sayılı TCK'nın 499/1-son(3 kez), 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nın 149/1-a-b-c-d-h (3 kez), 109/2-3-a-b (3 kez) maddelerine uyduğu dikkate alınmadan TCK.nın 497/2. maddesi uyarınca karşılaştırma yapılmış ise de, neticeden 5237 sayılı Yasa hükümleri açıkça sanıklar lehine olduğundan; sanık ... hakkında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun, mağdur sayısınca oluştuğu düşünülmeden, TCK'nın 43. maddesi ile uygulama yapılması suretiyle eksik ceza tayini, karşı temyiz bulunmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır.
  Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, uyulan bozmaya, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçların sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

  Ancak;

  Sanıkların, kasten işlemiş olduğu suçlar için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak, TCK'nın 53/1. maddesinin uygulanması yönünden, (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına; aynı Kanunun 53/2. maddesinin uygulanması açısından, 53/1. maddesinin (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme ve diğer siyasi hakları ve aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca, (c) bendinde yazılı kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini mahkum oldukları hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar kullanamamalarına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ve sanıklar ... ve ... savunmanlarının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından “TCK'nın 53. maddenin uygulanmasına” ilişkin bölümler çıkarılarak yerlerine, "Sanıkların, kasten işlemiş olduğu suçlar için hapis cezasıyla mahkumiyetlerinin yasal sonucu olarak, TCK'nın 53/1. maddesinin uygulanması yönünden, (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına; aynı Kanunun 53/2. maddesinin uygulanması açısından, 53/1.maddesinin (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme ve diğer siyasi hakları ve aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca, (c) bendinde yazılı kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini mahkum oldukları hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar kullanamamalarına" cümlesinin yazılması suretiyle, eleştiri dışında diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

  II- Sanık ... hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma; sanık ... hakkında mağdurlar ... , ..., ...'a yönelik yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükümlerin incelemesinde;

  Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

  Ancak;

  1-Dairemizin 17.12.2015 gün 2012/15910 esas ve 2015/46448 karar sayılı ilamı ile; sanık ... hakkında mağdurlar ... ve ...'a yönelik yağma suçundan kurulan hükümler bakımından “Mağdurların kaldığı çadıra gelerek, mağdur ...'nın ziynet eşyası, mağdur ...'ın ise küçükbaş hayvan, tüfek ve cep telefonunun alınması sırasında, mağdurların elleri bağlanarak hürriyetlerinin sınırlandığı dikkate alındığında, eylemin 765 sayılı TCK’nın 499/1. maddesine uyduğu; bu durumda 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’ya göre eylemin yağma suçunun yanı sıra, aynı Yasanın 109/2-3-a-b maddelerinde öngörülen kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçunu da oluşturduğu gözetilerek, bu suçtan da bir uygulama yapılması gerektiğinin düşünülmemesi, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış” şekilde eleştirilip onama kararı verilmek suretiyle hükmün bu şekilde kesinleşmiş olduğunun anlaşılması karşısında; sanık ... hakkında yalnızca mağdur ... 'e yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu bakımından hüküm kurulması ile yetinilmesi gerektiği gözetilmeden TCK'nın 43/2. maddesinde yazılı zincirleme suç hükümleri uygulanarak fazla ceza tayini,

  2- UYAP sisteminden alınan sanık ...'ın nüfus kaydına göre, sanığın hükümden sonra 28.04.2018 tarihinde öldüğünün anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCK'nın 64/1. maddesinin uygulama olanağının değerlendirilmesi zorunluluğu,

  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ve sanıklar ... ve ... savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, sanık ... hakkında mağdurlar ... , ... ve ...'a yönelik yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükümler bakımından diğer yönleri incelenmeyen, sanık ... hakkında incelenen hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 04.06.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At