Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2018/258 Esas 2018/4289 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2018/258
Karar No: 2018/4289
Karar Tarihi: 31.05.2018


6. Ceza Dairesi 2018/258 E. , 2018/4289 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
  SUÇ : Nitelikli yağma, yağmaya teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama
  HÜKÜM : Düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine

  Denizli 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 31.05.2017 gün, 2016/303 Esas ve 2017/180 Karar sayılı ilamı ile sanık ... hakkında nitelikli yağma, yağmaya teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerine karşı, sanık ... savunmanının ve katılanlar vekilinin, CMK'nın 272 ve müteakip maddeleri uyarınca İstinaf kanun yoluna başvurması üzerine; Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen 13.10.2017 gün, 2017/2100 Esas ve 2017/1874 Karar sayılı "Düzeltilerek İstinaf başvurusunun esastan reddine'' dair kararına karşı, sanık ... savunmanının usulüne uygun olarak açılan temyiz davaları üzerine, temyiz dilekçelerinde ileri sürülen hukuka aykırılıklar CMK'nın 288 ve 289. maddeleri kapsamında incelenip görüşüldü;
  I-Sanık ... hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve yakınan ...'ye yönelik yağmaya teşebbüs suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin niteliği, tayin olunan cezaların miktarı itibariyle 5271 sayılı CMK’nın 286/2. maddesi uyarınca temyizin olanaklı olmadığı suçlar yönünden sanık ... savunmanının temyiz isteminin CMK’nın 298. maddesi gereğince REDDİNE,
  II-Sanık ... hakkında mağdur ...'ye karşı nitelikli yağma suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince;
  Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hâkimler Kurulunun takdirine göre, suçun sübutu, sanık tarafından işlendiğini kabul ve nitelendirilmesinde usul ve Yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  1-) Sanık ... ve açık kimliği tespit edilemeyen suç ortağı ... ile katılan ... ...'yi arasında çıkan bir tartışma sırasında sanık ...'nın silahla katılan ... ...'yi yaralayıp suç ortağı ile zorla boş bir tarlaya götürdükleri, katılan ... ...'den 1 milyon TL'yi kendilerine vermesini istedikleri, sanık ...'nın elindeki silahı açık kimliği belli olmayan suç ortağı ...'e verip katılanın ayrılmamasını, ayrılması halinde vurmasını söyleyerek olay yerinden ayrıldığı, katılanın başbaşa kaldığı ...'e kendini kurtarmak için cebindeki tüm parayı vermeyi önerdiği, açık kimliği belli olmayan ...'in katılanın verdiği 300 TL'yi alıp katılanı yol kenarına bırakıp ayrıldığı, kimliği meçhul ...'in katılanı serbest bırakmak karşılığı 300.-TL parayı almasından sanık ...'in sorumlu tutulamayacağı düşünülmeden, sanık ... hakkında katılan ......'ye karşı yağmaya teşebbüs suçundan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde hüküm kurulması,
  2-)Denizli 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/339 Esas 2011/295 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip 12/02/2014 tarihinde kesinleşen hükmün tekerrüre esas alınması gerektiği halde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin olan Denizli 4.Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/99 -2013/448 sayılı ilamının tekerrüre esas alınması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen 13.10.2017 gün, 2017/2100 Esas ve 2017/1874 Karar sayılı “Düzeltilerek İstinaf başvurusunun esastan reddine” dair hükmünün 5271 sayılı CMK'nın 302/2. madde ve fıkrası uyarınca BOZULMASINA, 31.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At