Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/7023 Esas 2015/6947 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/7023
Karar No: 2015/6947
Karar Tarihi: 09.07.2015


6. Hukuk Dairesi         2015/7023 E.  ,  2015/6947 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar Dairemizin 08/04/2015 gün ve 2015/3287-2015/3457 sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmesi üzerine bu defa davacılar tarafından yasal süresinde karar düzeltme isteminde bulunulmuş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
5219 sayılı Kanunla değişen, HUMK.nun 440.maddesinin III.fıkrasının 1 numaralı bendinde miktar veya değeri 6 milyar TL (6 Bin YTL)'den az olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin kararların düzeltilmesinin istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Parasal sınırlar 21.7.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
5236 Sayılı Kanunun 19.maddesi ile eklenen Ek 4.madde uyarınca da parasal sınırların her takvim yılı başından geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığı'nca tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılacağı öngörülmüştür.
Olayımızda: Birleşen ve rededilen tahliye davasının yıllık kira değeri hüküm tarihi itibariyle 11.530 TL'den az olduğundan karar düzeltmeye tabi değildir.
SONUÇ.Yukarıda açıklanan nedenlerle, karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, red esasa ilişkin olmadığından para cezasının tayinine yer olmadığına, 09/07/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın