Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/7065 Esas 2015/6948 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/7065
Karar No: 2015/6948
Karar Tarihi: 09.07.2015


6. Hukuk Dairesi         2015/7065 E.  ,  2015/6948 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : . Sulh Hukuk Mahkemesi

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kira bedelinin tespiti davasına dair karar Dairemizin 15/04/2015 gün ve 2014/7851-2015/3699 sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmesi üzerine bu defa davalı tarafından yasal süresinde karar düzeltme isteminde bulunulmuş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 Sayılı Kanunla ilave edilen Geçici 3.maddenin (1.) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar, 1086 Sayılı Kanun'un kanun yollarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, kararın düzeltmeye tabi kararlardan olup olmadığı 1086 Sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenmiştir.
Hüküm, kira bedelinin tespitine ilişkin olup, Sulh Mahkemesince verilmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanun'unun 440/III-1 ve 2.maddeleri gereğince; aynı yasanın 8.maddesinde gösterilen davalara ait hükümlerin onanmasına veya bozulmasına ilişkin kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilemez. Dava, 440/III-2.madde de ayrık tutulan davalardan da değildir. Bu itibarla inceleme olanağı bulunmayan karar düzeltme dilekçesinin reddi gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, istek halinde peşin alınan karar düzeltme harcının karar düzeltme isteyene iadesine, 09/07/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın