Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/7277 Esas 2015/6951 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/7277
Karar No: 2015/6951
Karar Tarihi: 09.07.2015


6. Hukuk Dairesi         2015/7277 E.  ,  2015/6951 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı elatmanın önlenmesi davasına dair karar Dairemizin 17/02/2015 gün ve 2014/4343-2015/1480 sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmesi üzerine bu defa davacı tarafından yasal süresinde karar düzeltme isteminde bulunulmuş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
5219 sayılı Kanunla değişen, HUMK.nun 440.maddesinin III.fıkrasının 1 numaralı bendinde miktar veya değeri 6 milyar TL (6 Bin YTL)'den az olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin kararların düzeltilmesinin istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Parasal sınırlar 21.7.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
5236 Sayılı Kanunun 19.maddesi ile eklenen Ek 4.madde uyarınca da parasal sınırların her takvim yılı başından geçerli olmak üzere ... Bakanlığı'nca tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılacağı öngörülmüştür.
Olayımızda:Davanın değeri hüküm tarihi itibariyle 10.300 YTL'den az olduğundan karar düzeltmeye tabi değildir.
SONUÇ.Yukarıda açıklanan nedenlerle, karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, red esasa ilişkin olmadığından para cezasının tayinine yer olmadığına, 09/07/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın