Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/15866 Esas 2015/15228 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/15866
Karar No: 2015/15228
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2014/15866 E.  ,  2015/15228 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 4733 sayılı Yasa'ya Muhalefet

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
I-Gümrük İdaresi vekilinin temyizine göre yapılan incelemede;
Suçtan doğrudan zarar görmeyen Gümrük İdaresi'nin, 4733 sayılı Yasa'ya Muhalefet suçundan davaya katılma ve hükmü temyize yetkisi bulunmadığından, Gümrük İdaresi vekilinin temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 sayılı C.M.U.K.'un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
II-Sanığın temyizine gelince;
1-Sanık hakkında tayin olunan gün para cezasının adli para cezasına çevrilmesi sırasında uygulama maddesi olarak TCK 52/2. maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,
2-Denetim süresi içinde yükümlülük belirlenmemesine, uzman kişi görevlendirilmemesine yine denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen hapis cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirileceğine, denetim süresini iyi halli olarak geçirdiği takdirde ertelenmiş bulunan hapis cezasının infaz edilmiş sayılacağına karar verilirken uygulanan kanun ve maddelerinin gösterilmemesi suretiyle CMK.'nın 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,
3-Uzun süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında. TCK.'nın 53/1-a. b. d, madde ve fıkralarında yazılan hak yoksunlukları ile birlikte TCK.'nın 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, kendi altsoyu dışında kalan şahıslarla ilgili 53/1-c maddesinde belirtilen haklardan da yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa'nın 8. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi uyarınca; hükmün birinci fıkrasında yer alan "cezasının" ibaresinden sonra gelmek üzere "TCK 52/2 maddesi gereğince" ibaresinin, hükmün 3.fıkrasının c bendinin başına "TCK.'nın 51/5, 6. maddesi gereğince" ibaresinin, aynı fıkranın d bendinin başına "TCK.nın 51/7. maddesi gereğince"
ibaresinin, e bendinin başına "TCK 51/8. maddesi gereğince" ibaresinin eklenmesi TCK 53. maddenin uygulanmasına ilişkin hükmün 4/ a,b bentlerinin çıkartılarak yerine "Sanığa verilen erteli hapis cezası yönünden; 5237 sayılı TCK.'nın 53/1-a, b, c, d bentlerinde belirtilen haklarından aynı maddenin 2.fıkrası uyarınca hapis cezasının infazının tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, sanığın mahkum olduğu uzun süreli hapis ertelendiğinden kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca hak yoksunluğuna tabi tutulmamasına" ibaresinin getirilmesi ve diğer kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20. 05.2015 günü oy birliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın