Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/16856 Esas 2015/15777 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/16856
Karar No: 2015/15777
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2014/16856 E.  ,  2015/15777 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 5607 sayılı Kanuna Muhalefet

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Cumhuriyet Savcısının temyiz talebine yönelik incelemede;
05.02.2013 tarihinde karar verilen hükmü 1412 sayılı CMUK.nun 310/3'te belirtilen 1 aylık yasal süresinden sonra 11.05.2013 tarihinde temyiz etmiş bulunan O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz talebinin 5320 sayılı Yasa'nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 317.maddesi uyarınca REDDİNE,
Sanığın temyiz talebine göre yapılan incelemede;
Suç tarihi itibariyle sanıktan ele geçirilen bandrolsüz sigara yönünden 4733 sayılı Yasanın 8/4.maddesi, kaçak çay yönünden de 5607 sayılı Yasanın 3/5.maddesi uyarınca ayrı ayrı ceza tayini gerekirken yazılı şekilde sadece 5607 sayılı Yasa uyarınca mahkumiyete hükmedilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
TCK.nun 53.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, mahkum olduğu uzun süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında 1.fıkranın (c) bendinde yazılı hak yoksunluğunun, sanığın sadece kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet veya kayyımlık yetkileri açısından uygulanmamasına, altsoyu dışında kalanlarla ilgili hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322.maddesi uyarınca, hüküm fıkrasından TCK.nun 53.maddesinin uygulanmasına ilişkin bendin çıkartılarak, yerine "sanığın cezası ertelendiğinden, 5237 sayılı TCK.nun 53/1.maddesinde belirtilen hakları kullanmaktan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, aynı Kanun'un 53/1-c maddesinde yazılı kişisel hak yoksunluğunun, TCK.nun 53/3.maddesi uyarınca kendi altsoyu üzerindeki yetkileri bakımından uygulanmasına yer olmadığına" ifadesinin eklenmesi ve sair kısımların ise aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.05.2015 günü oybirliği ile karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın