Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/17723 Esas 2015/15324 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/17723
Karar No: 2015/15324
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2014/17723 E.  ,  2015/15324 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 4733 sayılı Yasa'ya aykırılık

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
1-TCK'nun 53.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmolunan uzun süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında TCK'nun 53.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendinin de uygulanacağı, ancak kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından hak yoksunluğuna tabi tutulmayacağı gözetilerek hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,
2-Suçtan doğrudan zarar görmeyen ve katılma hakkı bulunmayan Gümrük İdaresinin davaya katılan olarak kabul edilip lehine vekalet ücretine hükmolunması,
3-5237 sayılı TCK'nun 52/4 madde fıkrası gereğince, adli para cezasının taksitlendirilmesine karar verilmesine rağmen, 5237 sayılı TCK'nun 52/4. maddesi hükmüne aykırı olarak ve infazda tereddüt oluşturacak şekilde taksit aralığının kararda belirtilmemesi,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322.maddesi uyarınca; sanıkla ilgili TCK'nun 53.maddesinin uygulanmasına ilişkin bendin hükümden çıkartılması, bunun yerine "Sanığın hapis cezası ertelendiğinden, 5237 sayılı TCK.nun 53/l-a,b,c,d bentlerinde belirtilen hakları kullanmaktan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, aynı Kanunun 53/1-c maddesinde yazılı kişisel hak yoksunluğunun, TCK.nun 53/3. maddesi uyarınca kendi altsoyu üzerindeki yetkileri bakımından uygulanmasına yer olmadığına" ibaresinin eklenmesi, "Gümrük İdaresi lehine vekalet ücreti verilmesine" ilişkin bendin hükümden çıkartılması ile hükmün para cezasının taksitlendirilmesm ilişkin bendinde yer alan “24 ay eşit taksitler” ibaresinden önce gelmek üzere “birer ay ara ile” ibaresinin eklenmesi ve diğer hususların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.05.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın