Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/17837 Esas 2015/15427 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/17837
Karar No: 2015/15427
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2014/17837 E.  ,  2015/15427 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 7 - 2013/65928
  MAHKEMESİ : Başkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 12/10/2011
  NUMARASI : 2010/323 (E) ve 2011/336 (K)
  SUÇ : 5607 sayılı Kanuna Muhalefet

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  Suç tarihi ve suça konu eşyanın niteliğine göre sanığa atılı eylemin 15.05.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5752 sayılı Kanunun 3. maddesiyle değişik 4733 sayılı Kanunun 8/4 maddesinde öngörülen suçu oluşturacağı gözetilmeden oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm tesisi aleyhe temyiz olmadığından;
  Her ne kadar kaçakçılık suçlarında eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve diğer eş etkili vergiler ile mali yükler toplam tutarının kamu zararı olduğu gözetilmeksizin, sanığa kamu zararı olarak malın gümrüklenmiş değeri bildirilmiş ve hüküm fıkrasında kamu zararı giderilmediğinden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildiği yazılmışsada, kararın gerekçe kısmında "sanığın mahkemede sigara kaçakçılığı suçundan başka yargılamasının (2010/136 esas) bulunması sebebiyle bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığında hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına" şeklinde gerekçe bildirilmesi sebebiyle mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması sonuç itibariyle doğru olduğundan bozma sebebi yapılmamıştır,
  1-Davaya katılma hakkı bulunmayan Gümrük İdaresinin katılan olarak kabulü ile lehine maktu vekalet ücreti hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi,
  2-TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 1. fıkranın (c) bendinde yazılı sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet hakları ile vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilmesine, altsoyu dışında kalanlarla ilgili hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hiçbir ayrım yapılmaksızın koşullu salıvermeye kadar hak yoksunluğuna hükmolunması,
  Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322.maddesi uyarınca;
  1-Katılan idareye dilekçe yazım ücreti verilmesine ilişkin kısmın hüküm fıkrasından çıkarılması,
  2-TCK'nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bendinin hükümden çıkartılması, bunun yerine "TCK'nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 1. fıkranın (c) bendinde yazılı sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet haklarından, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverme tarihine, 1. fıkrada yazılı diğer haklardan ise 2. fıkra gereğince cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına," ibaresinin eklenmesi, diğer kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.05.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın