Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/17921 Esas 2015/15252 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/17921
Karar No: 2015/15252
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2014/17921 E.  ,  2015/15252 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : 4389 sayılı Yasa'ya aykırılık

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
765 sayılı Yasanın 31. ve 33. maddelerinin uygulanmasına karar verilmemiş ise de, hapis cezasının kanuni bir sonucu olarak infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün olduğundan bozma nedeni yapılmamıştır.
Sair temyiz itirazlarının reddine ancak;
1-Sanık hakkında 4389 sayılı yasanın 22/3-1. cümleden uygulama yapılmasına rağmen uygulama maddesinin 22/1. maddesi olarak gösterilmesi,
2-Sanığın kazanılmış hakkı korunurken uygulama maddesinin karar yerinde gösterilmemesi,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322.maddesi uyarınca hükümde;
1-Hükümde uygulama maddesinin 4389 sayılı yasanın 22/3-1. cümlesi olarak değiştirilmesi,
2- Hükmün kazanılmış hakka ilişkin 4.bendindeki “sanığın sonuç olarak” ibaresinden önce gelmek üzere "CMK'nın 326/son maddesi gereğince" ibaresinin eklenmesi, 5. bendindeki "kazanılmış hak kuralları gözetilerek" ibaresinden sonra gelmek üzere "CMK'nın 326/son maddesi gereğince" ibaresinin eklenmesi, diğer kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın