Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/18147 Esas 2015/15398 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/18147
Karar No: 2015/15398
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2014/18147 E.  ,  2015/15398 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 7 - 2013/93367
  MAHKEMESİ : Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 27/12/2012
  NUMARASI : 2011/283 (E) ve 2012/1474 (K)
  SUÇ : 4733 sayılı Yasa'ya Muhalefet

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  I- Gümrük İdaresi vekilinin temyiz istemine yönelik yapılan incelemede;
  Sanıkların eyleminin suç tarihi itibariyle 5752 sayılı Yasa ile değişik 4733 sayılı Yasa'nın 8/4. fıkrası kapsamında kaldığı cihetle, suçtan doğrudan zarar görmeyen Gümrük İdaresi'nin davaya katılma ve hükmü temyize yetkisinin bulunmadığından Gümrük İdaresi adına hazine vekilinin vaki temyiz talebinin 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.'nun 317. maddesi gereğince REDDİNE,
  II- Sanıklar müdafiinin temyiz istemine yönelik yapılan incelemeye gelince;
  Dava konusu nakil aracının müsadere talebine ilişkin mahallinde her zaman bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  1-5237 sayılı TCK.'nın 51. maddesi uyarınca hapis cezasının ertelenebilmesi koşulları olarak; "daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması, suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekir." hükmü düzenlenmiştir.
  Gerekçelerin cezaların şahsiliği ilkesine uygun bulunması, keyfilikten uzak olması, sanığın geçmişteki hali ile yargılama sırasında izlenen kişiliği ile ilgili bilgi ve belgelerin yerinde takdir edildiğini göstermesi gerekir.
  Bu itibarla; adli sicil kayıtları bulunmayan, duruşma tutanaklarına yansıyan olumsuz davranışları saptanmayan ve duruşmalardaki iyi halleri nedeniyle haklarında TCK.'nın 62. Maddesi gereğince takdiri indirim uygulanan sanıkların bir daha suç işleyeceklerine dair olumsuz kanaatin nasıl oluştuğu Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde açıklanmadan dosya kapsamına uygun olmayan "suçun vasıf ve mahiyeti, suçtan sonra sanıkların yapmış olduğu hareketler ve gümrük zararını ödememeleri de dikkate alınarak sanıklar hakkında TCK. 51 maddesinin uygulanması halinde ilerde bir daha suç işlemekten çekineceklerine dair mahkememizde olumlu kanaat hasıl olmadığından" şeklindeki yasal ve yeterli olmayan
  gerekçe ile yazılı şekilde TCK.'nın 51. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,
  2-Gün adli para cezasının günlüğü 20 TL üzerinden hesaplanması sırasında tatbik maddesinin 5237 sayılı TCK.'nın 52/2. madde ve fıkrası yerine TCK.'nın 50/1. madde olarak yazılması suretiyle CMK.'nun 232/6. maddesine aykırı davranılması,
  3-Uzun süreli hapis cezası ertelenmeyen sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK.'nın 53/3. maddesi uyarınca, aynı maddenin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan sanıkların kendi alt soyları üzerindeki hak yoksunluğunun şartla tahliye tarihine kadar, diğer hak yoksunluklarının ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar uygulanabileceğinin gözetilmemesi,
  4-Dava konusu eşyanın müsaderesi ile yetinilmesi gerekirken tasfiyesine de hükmedilmesi,
  5-Gümrük İdaresi suçtan doğrudan zarar görmediği halde katılmasına karar verilip, lehine vekalet ücretine hükmedilmesi,
  Yasaya aykırı, sanıklar müdafıinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20/05/2015 günü oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın