Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/18646 Esas 2015/15349 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/18646
Karar No: 2015/15349
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2014/18646 E.  ,  2015/15349 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 5607 sayılı Yasa'ya Muhalefet

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin ''21.12.2007'' yerine ''16.01.2008'' olarak gösterilmesi mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım hatası kabul edilmiştir.
1-TCK.'nın 53/1-(c) bendinde yer alan hak yoksunluğunun uzun süreli hapis cezası ertelenen sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden geçerli olamayacağının ve kendi altsoyu dışındakiler üzerindeki belirtilen yetkiler yönünden ise mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar hak yoksunluğuna hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
2- Dava konusu kaçak şekerin,..Asliye Ceza Mahkemesi'nin 03/03/2008 tarih ve 2008/76-62 değişik iş sayılı kararı ile tasfiyesine hükmedildiğinin anlaşılması karşısında, eşya tasfiye edilmiş ise tasfiye bedelinin hazine adına irad kaydına, tasfiye edilmemiş ise 5607 sayılı Yasa'nın 13. maddesi yollamasıyla TCK.'nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Yasaya aykırı, sanığın ve Üst yer Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.'nun 322. maddesi uyarınca,
1-Hükmün 5237 sayılı Yasa'nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bendinin çıkarılarak yerine "Sanığın; 5237 sayılı TCK.'nın 53/1-a, b, c, d ve e bentlerinde belirtilen haklarından aynı maddenin 2. Fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, 5237 sayılı TCK.'nın 53/3. maddesi gereğince kendi altsoyu üzerinde 53/1-c bendindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından hak yoksunluklarının uygulanmamasına" ibaresinin eklenmesine,
2-Ele geçirilen kaçak şekerlerin müsaderesine ilişkin fıkranın hükümden çıkartılarak yerine ''Dava konusu kaçak şekerler tasfiye edilmiş ise tasfiye bedelinin
hazine adına irad kaydına, tasfiye edilmemiş ise 5607 sayılı Yasa'nın 13. Maddesi yollamasıyla TCK.'nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine'' ibaresinin eklenmesi ve hükmün diğer yönlerinin aynen bırakılması suretiyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın