Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/20189 Esas 2015/18519 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/20189
Karar No: 2015/18519
Karar Tarihi: 09.07.2015


7. Ceza Dairesi         2014/20189 E.  ,  2015/18519 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 7 - 2013/85231
  MAHKEMESİ : Erzurum 1. Asliye Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 26/12/2012
  NUMARASI : 2012/400 (E) ve 2012/690 (K)
  SUÇ : 4733 sayılı Kanuna Muhalefet

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  1-5275 sayılı Kanun'un 108.maddesinin 2.fıkrası gereği sanığın birden fazla tekerrüre esas alınabilecek sabıkasının bulunması halinde bunlardan en ağırının esas alınması gerektiği gözetilmeksizin sanık hakkında sabıkasında bulunan Erciş Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/3-2007/12 esas – karar sayılı ilamıyla hükmolunan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına konu ilam yerine Erciş Ağır Ceza Mahkemesinin 2007/120 Esas 2008/204 Karar sayılı ilamı ile verilen 2 yıl 1 ay hapis ve 1.000 TL adli para cezasına konu ilamın tekerrüre esas alınması,
  2-Sanık hakkında hem adli para cezası hem de hapis cezası verildiği ve adli para cezaları bakımından TCK.nun 58.maddesine göre tekerrür hükümleri uygulanamayacağı halde tekerrür hükümleri uygulanmasına karar verilirken hiçbir ayrım yapmaksızın sanığın cezasının TCK.nun 58/6.maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi,
  3-Erzurum 1.Sulh Ceza Mahkemesinin kararı ile dava konusu eşyanın imha suretiyle tasfiyesine karar verildiği cihetle, eğer imhası gerçekleştirilmemiş ise 5607 sayılı Yasanın 13.maddesi yollamasıyla TCK.nun 54.maddesi uyarınca dava konusu eşyanın müsaderesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,
  4-Suçtan doğrudan zarar görmeyen ve katılma hakkı bulunmayan gümrük idaresinin katılan olarak kabul edilip lehine vekalet ücretine hükmolunması,
  Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322.maddesi gereğince, hükümden “TCK.nun 58.maddesinin uygulanmasına ilişkin fıkranın” çıkarılması, yerine “sanığın adli sicil kaydındaki ilamlardan en ağırı olan, Erciş Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/3- 2007/12 Esas- karar sayılı ilamıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve hükmün 21.02.2011 tarihinde kesinleştiği görülmekle, sanığın tekerrür süresi içerisinde yargılamaya konu suçu işlediği anlaşıldığından 5237 sayılı TCK.nun 58.maddesi uyarınca sanığın hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına, 5320 sayılı Yasanın 8.maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 326/son maddesi de gözetilerek 5275 sayılı Yasanın 108/2.maddesi gereğince mükerrir olan sanık hakkında koşullu salıverme süresine eklenecek miktarın Erciş Ağır Ceza Mahkemesinin 2007/120 Esas 2008/204 Karar sayılı ilamı ile verilen 2 yıl 1 ay hapis ve 1.000 TL adli para cezası esas alınarak belirlenmesine” ifadesinin eklenmesi, yine “dava konusu sigaraların imha suretiyle tasfiyesine ilişkin fıkranın” hükümden çıkarılması, yerine “dava konusu eşyanın imhası gerçekleştirilmemiş ise 5607 sayılı Yasanın 13.maddesi yollamasıyla TCK.nun 54.maddesi gereğince müsaderesine” ifadesinin eklenmesi ve yine hükümden “vekalet ücreti verilmesine ilişkin fıkranın” çıkarılması, yerine “Katılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.200 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan T.. T..'ya verilmesine” ibaresinin eklenmesi ve sair kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 09.07.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın