Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/24711 Esas 2015/15256 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/24711
Karar No: 2015/15256
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2014/24711 E.  ,  2015/15256 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 4733 sayılı Kanuna Muhalefet

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Gümrük İdaresinin beraat eden sanık...hakkındaki temyizine göre yapılan incelemede;
Suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliği itibariyle, sanığın eyleminin 5752 sayılı Yasa ile değişik 4733 sayılı Yasa kapsamında kaldığı cihetle, suçtan doğrudan zarar görmeyen gümrük idaresinin davaya katılma ve hükmü temyize yetkisi bulunmadığından Gümrük İdaresi adına hazine vekilinin temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı Yasa'nın 8/1.maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 317.maddesi uyarınca REDDİNE,
Sanık ...'ın temyizine göre yapılan incelemede;
1-Gün adli para cezası miktarı belirlenirken uygulama maddesinin gösterilmemesi suretiyle 5271 sayılı CMK.nun 232/6.maddesine aykırı davranılması,
2-Sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen hapis cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirileceğinin ihtarına karar verilirken uygulanan kanun ve maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK.nun 232/6.maddesine muhalefet edilmesi,
3-Sanık hakkında verilen uzun süreli ve erteli hapis cezasının kanuni sonucu olarak 5237 sayılı TCK.nun 53/1.maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakmaya karar verilirken, anılan yasa maddesinin 3.fıkrasının "Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki, velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz" amir hükmü dikkate alınarak, TCK.nun 53/1-c bendinde yer alan hak yoksunluğunun kendi alt soyu dışındakiler yönünden uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
4-Dava konusu kaçak eşyanın 5607 sayılı Yasa'nın 13.maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK.nun 54.maddesi uyarınca müsadere kararı verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322.maddesi uyarınca, hüküm fıkrasındaki gün adli para cezasının paraya çevrilmesine ilişkin bölüme "5237 sayılı TCK.nun 52/2.maddesi uyarınca" ibaresinin eklenmesi, hükmün 2-b kısmının 4.fıkrasında yer alan "ihtarına" kelimesinden önce gelmek üzere "TCK.nun 51/7.maddesi gereğince" ibaresinin yazılması ile yine bu bölümün 5.fıkrasındaki "denetim" ifadesinden önce gelmek üzere "TCK 51/8 maddesi gereğince" ibaresinin eklenmesi, hükümden "Kanuni imkansızlık nedeniyle sanık hakkında TCK.nun 53/1-c maddesinin uygulanmasına yer olmadığına," ibaresinin çıkarılarak yerine "Sanığın, kendi altsoyu dışındaki diğer kişilere yönelik 5237 sayılı TCK.nun 53/1-c maddesinde yazılı haklardan aynı maddenin 2.fıkrası uyarınca hapis cezasının infazının tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına" ibaresinin eklenmesi, hükmün müsadere ile ilgili 5.bendine "TCK.nun 54/1 maddesi..." ibaresinden önce gelmek üzere "5607 sayılı Yasanın 13.maddesi yollamasıyla" ibaresinin eklenmesi, diğer kısımlarının aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın