Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/10544 Esas 2015/15808 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/10544
Karar No: 2015/15808
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2015/10544 E.  ,  2015/15808 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 4733 sayılı Kanuna Muhalefet

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Sanığın temyiz isteminin asıl hükme yönelik olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
01.10.2013 tarihinde verilen hükmü yasal süresinden sonra 30.12.2013 tarihinde temyiz etmiş bulunan sanığın temyiz talebinin 5320 sayılı Yasa'nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 317.maddesi uyarınca REDDİNE, 20.05.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Sanık ...'nin gıyabında verilen kararın usulüne uygun tebliğine rağmen süresinde temyiz istemi bulunmadığından temyiz incelemesinin kapsamı dışında bırakılmasına karar verilmiş ise de;
Sanığın gıyabında verilen kararın sanığa, soruşturma ve kovuşturma aşamasında bildirdiği tek, aynı zamanda mernis adresi olan adrese, tebliğ zarfının üzerine "mernis adresi " şerhi yazılmak suretiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
6099 sayılı Kanunun 3. maddesiyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 10. maddesine eklenen 2.fıkraya göre; gerçek kişilere yapılacak tebligatla ilgili olarak iki aşamalı bir yol benimsenmiştir. İlk olarak dosya kapsamında sanığın bildirdiği adrese tebligat çıkarılacak ve tebligatın bila tebliğ iade edilmesi halinde, sanığın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre çıkarılacaktır.
Hem yasa metninde, hem yasanın uygulanmasını gösteren yönetmelikte ve hem de madde gerekçesinde sanığın sadece adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bilinen adres olarak tespit edilmesi halinde doğrudan doğruya TK 21/2'ye göre tebligat yapılacağı açıklamasına yer verilmemiş, bilakis bildirilen adrese tebligat yapılamaması halinde 21/2'ye göre tebligat yapılacağı önemle vurgulanmıştır. Adrese dayalı kayıt sistemindeki adres, tebligat yapılamayacağı açıkça anlaşılan bir adres olmadığı için, öncelikle, mernis adresine normal bir tebligat çıkartılarak Tebligat Kanunu'nun 21/1. maddesinde ve Tebligat Yönetmeliği'nin 30.maddesinde sanık lehine olan araştırmaların yapılarak tebligatın sanığa ulaşması ve bilgilendirme işleminin yerine getirilmesi gerekir.
Ayrıca Tebligat Yönetmeliği'nin 79. maddesinde; 7201 sayılı Kanunun 21/2. maddesine göre çıkarılacak tebligatların açık mavi renkli zarflarla yapılacağının belirtilmesi bu usulün hemen başvurulacak bir yol olmadığı, istisna olarak ve belirli şartların oluşması halinde başvurulacak bir tebligat şekli olduğunu da göstermektedir.
Dava konusu olayda; mahkemece tespit edilen mernis adresine çıkartılan tebliğ zarfının üzerinde "mernis adresi" şerhi yazılmak suretiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre evrak mahalle muhtarına verilmek suretiyle gerekçeli kararın tebliğ edildiği görülmüştür.
Bu durumda, yukarıda açıklanan ilke ve kurallara aykırı olarak 7201 sayılı Kanunun 10/2. maddesi göz ardı edilmek suretiyle sanık adına önceden hiçbir tebligat çıkarılmadan ve yasal şartları oluşmadan doğrudan doğruya 7201 sayılı Kanunun 21/2. maddesine göre gönderilen tebligat usulsüz olduğundan sanık ... hakkında yeniden gerekçeli kararın tebliğ edilmesi için tevdii kararı verilmesi gerektiği görüşüyle sayın çoğunluğun kararına belirtmiş olduğum gerekçeyle katılmıyorum.

Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın