Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/11591 Esas 2018/6309 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/11591
Karar No: 2018/6309
Karar Tarihi: 04.06.2018


7. Ceza Dairesi 2015/11591 E. , 2018/6309 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 4733 ve 5607 sayılı Kanunlara muhalefet
  HÜKÜM : 4733 sayılı Kanuna muhalefet suçundan hükümlülük, erteleme; 5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan hükümlülük, müsadere, iade

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  I- Katılan ... İdaresi vekilinin suça konu kaçak sigaralar yönünden verilen mahkumiyet kararına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Sanığın yakalanan kaçak sigaralar yönünden eyleminin suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliği itibariyle 5752 sayılı Yasa ile değişik 4733 sayılı Yasa kapsamında kaldığı cihetle, bu suçtan zarar görmeyen Gümrük İdaresi'nin davaya katılma ve hükmü temyize yetkisi bulunmadığı gözetilerek katılan ... İdaresi vekilinin vaki temyiz talebinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi gereğince REDDİNE,
  II- Sanığın 5607 ve 4733 sayılı Yasalara muhalefet suçlarından ve katılan ... İdaresi vekilinin 5607 sayılı Yasaya muhalefet suçu açısından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz istemlerinin incelenmesine gelince;
  1-Sanık hakkında takdiri indirim uygulama maddesinin 5237 sayılı TCK.nun 62/1. maddesi yerine TCK.nun 62/2. maddesinin yazılması suretiyle CMK.nun 232/6. maddesine aykırı davranılması,
  2- Sanık hakkında hükmolunan adli para cezalarının taksitle tahsiline karar verilirken 5237 sayılı TCK.nun 52/4, 5275 sayılı Yasanın 109 ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzüğün 51. maddelerine aykırı olarak sanık aleyhine ve infaz yetkisini de kısıtlar şekilde ''Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacak ödeme emrinin tebliğinden itibaren'' karar verilmesi,
  3- Anayasa Mahkemesi'nin, TCK.nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı gözönünde bulundurularak hüküm oluşturulmasının gerekmesi,
  Yasaya aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi uyarınca,
  1-Hükümden takdiri indirim nedeni uygulanmasına ilişkin fıkralardan "md. 62/2" ibarelerinin çıkartılarak yerine " TCK.nun 62/1. maddesi" ibaresinin eklenmesi,
  2-Hükmün adli para cezalarının taksitlendirilmesine ilişkin bentlerinde yer alan "Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacak ödeme emrinin tebliğinden itibaren" ifadelerinin çıkarılması,
  3-Hükümden TCK.nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkarılması ile yerine “24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek, 5237 sayılı TCK.nun 53/1-2-3. madde ve fıkralarının (“e” bendi dışında) tatbikine" ifadesinin eklenmesi suretiyle sair kısımları aynen bırakılan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 04.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At