Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/7956 Esas 2018/6335 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/7956
Karar No: 2018/6335
Karar Tarihi: 04.06.2018


7. Ceza Dairesi 2015/7956 E. , 2018/6335 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5607 sayılı Kanuna Muhalefet
  HÜKÜM : Hükümlülük, müsadere

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  I-Sanık ... ve katılan ... İdaresi vekilinin mahkümiyete yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;
  1-24.11.2015 günlü 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, aynı maddenin 1. fıkrasının (c) bendinde yazılı sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet hakları ile vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilmesine, altsoyu dışında kalanlarla ilgili bu hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm tesisi,
  2-Adli para cezasının gün hesabı sırasında uygulama maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK.nun 232/6. madde ve fıkrasına aykırı davranılması,
  Yasaya aykırı, sanığın ve katılan ... İdaresi vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi uyarınca,
  1-Hükümden TCK.nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkarılması, yerine “24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek, 5237 sayılı TCK.nun 53/1-2-3. madde ve fıkralarının tatbikine,” ifadesinin eklenmesi,
  2-Adli para cezalarının bir gün karşılığının hesaplanmasına ilişkin hüküm fıkrasında “gün karşılığı” ifadesinden önce gelmek üzere, “TCK 52/2. maddesi gereğince” ibaresinin yazılmasına ve sair kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
  II- Katılan ... İdaresi vekilinin nakil aracının iadesine yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;
  Yakalanan kaçak eşya miktarına göre 5607 sayılı Yasanın 13. maddesindeki müsadere şartları oluşmuş ise de;
  Olay tutanağı ve dosya kapsamına göre, sanık ...'nın kullandığı ... plakalı araçta 648 karton kaçak sigara ele geçirilen olayda; sanığın kollukta müdafisiz olarak alınan ifadesinde, suçta kullanılan aracın kendisine ait olduğunu, yaklaşık bir hafta önce malen sorumlu ...'den haricen satın aldığını beyan etmesi karşısında, malen sorumlunun dinlenerek suç tarihinde aracın kime ait olduğunu, aracı satıp satmadığı ve sanığı tanıyıp tanımadığının sorulmak suretiyle araştırıldıktan sonra aracın iyiniyetli üçüncü kişiye ait olup olmadığının belirlenmesi, sanığa ait olduğunun anlaşılması halinde ise TCK.nun 54. maddesindeki müsadere koşullarının oluşup oluşmadığının tespiti ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile ve gerekçesiz olarak yazılı şekilde karar verilmesi,
  Yasaya aykırı, Katılan ... İdaresi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At