Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/7978 Esas 2018/6190 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/7978
Karar No: 2018/6190
Karar Tarihi: 31.05.2018


7. Ceza Dairesi 2015/7978 E. , 2018/6190 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5607 sayılı Kanuna muhalefet
  HÜKÜM : Beraat, müsadere, tasfiye

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  I- Müşteki ... vekilinin temyiz talebinin incelenmesinde;
  Suç tarihine ve ele geçen eşyanın niteliğine göre ...'nun suçtan doğrudan zarar görmediği cihetle, davaya katılma hakkı bulunmayan TAPDK vekilinin temyiz talebinin reddine dair yerel mahkemenin 10.03.2014 tarihli ve 2013/529 E. - 2013/754 K. sayılı ek kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, müşteki TAPDK vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, redde dair ek kararın ONANMASINA,
  II- Katılan Gümrük İdaresi vekilinin temyizinin incelenmesinde ise;
  1- Kırıkkale 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 20.09.2013 tarih, 2013/500 D.İş sayılı arama ve el koyma kararı ile sanığın işyerinde ve deposunda yapılan aramada 2.153 paket kaçak sigara ele geçen olayda; Mahkemece, arama yapıldığı sırada ihtiyar heyetinden iki üyenin veya komşulardan iki kişinin hazır bulunması gerekirken CMK.nun 119/4. maddesinde belirtilen bu düzenlemeye aykırı olarak arama sırasında sözkonusu iş yerinde tesadüfen bulunan iki kişinin imzalarının alındığı, bundan başka Sulh Ceza Mahkemesi'nce arama kararıyla birlikte verilen el koyma kararının arama yapılmadan peşinen verilen el koyma kararı olduğundan hukuken yok hükmünde ve hakim kararı olmadan yapılan el koyma işlemi onanmadığı için de el koymanın kendiliğinden kalkmış sayılacağından usulüne uygun verilmiş bir el koyma kararının da bulunmadığından bahisle hem arama işleminin icrasında, hem de el koyma işleminde hukuka aykırılık bulunduğu ve hukuka aykırı elde edilen delil ile mahkumiyet hükmü kurulamayacağı gerekçesiyle sanık hakkında beraat kararı verilmiş ise de, usulüne göre alınmış bir arama kararı bulunan somut olayda bu karara ve kararın infazı sırasında yapılan işlemlere yönelik bir itirazın olmadığı, sanığın arama sonucunda ele geçen sigaraların, kendi işyerinden ve deposundan ele geçirildiğine ilişkin açık ikrarının mevcut olduğu, arama işlemine ve arama yapılırken bir takım hakların ihlal edildiğine yönelik olarak sanıktan gelen herhangi bir yakınmanın bulunmadığı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26.06.2007 gün ve 2007/7-147 E.-2007/159 K. sayılı kararında belirtildiği üzere; usulüne göre alınmış arama kararına istinaden, herhangi bir hak ihlaline neden olunmadan yapılan arama sonunda ele geçen delillerin, sırf arama sırasında bulunması gereken kişilerin orada bulundurulmaması suretiyle şekle aykırı hareket edildiğinden bahisle “hukuka aykırı olarak elde edilmiş delil” sayılmalarının ve mahkumiyet hükmüne dayanak teşkil edememelerinin kabul edilemeyeceği, dolayısıyla hukuka aykırı bir delilden söz edilemeyeceğinden, sanığın üzerine atılı suçtan mahkumiyeti yerine yerinde olmayan gerekçelerle beraatine karar verilmesi,
  2- Ele geçen tüm kaçak sigaraların müsaderesine karar vermek gerekirken adli emanette kayıtlı sigaraların müsaderesine karar verilmesi, sigaraların müsaderesi ile yetinilmesi gerekirken söz konusu sigaraların imha sureti ile tasfiyesine de hükmedilmesi ve uygulama maddesinin TCK.nun 54/4. maddesi yerine TCK.nun 54. maddesi olarak gösterilmesi suretiyle CMK.nun 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,
  Yasaya aykırı, katılan Gümrük İdaresi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At